Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 288 - Wrocław, 29.10.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3121 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXIX/165/08 z dnia 25 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski

23009

3122 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXIX/166/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

23010

3123 -

Rady Powiatu w Oławie nr XXV/136/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/83/2007 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego za rok 2008

23011

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3124 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXI/228/08 z dnia 15 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/200/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa

23011

3125 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XX/112/2008 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

23012

3126 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXVI/170/08 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Góra

23013

3127 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XX/113/08 z dnia 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój

23014

3128 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXIV/166/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

23015

3129 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXIV/167/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na 2009 rok

23016

3130 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXIV/168/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

23018

3131 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/136/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rurociągu paliwowego w gminie Syców

23021

3132 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIII/293/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

23032

3133 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIII/294/08 z dnia 10 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

23034

3134 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIII/295/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Świdnicy

23035

3135 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/881/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru Jagodno I we Wrocławiu

23037

3136 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/887/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu

23048

3137 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXVIII/132/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie

23059

3138 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXVIII/135/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Zawidów

23059

3139 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 197/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Zgorzelcu

23060

UCHWAŁY RAD GMIN

3140 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVII/249/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

23061

3141 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXV/295/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie

23061

3142 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXIV/166/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23069

3143 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXI/115/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/107/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagradzania za inkaso

23070

3144 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXIV/101/08 z dnia 17 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/156/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oleśnica

23071

3145 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XX/121/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała

23072

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIE

3146 -

zawarte w dniu 4 września 2008 r. pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Gminą Miejską Nowa Ruda w sprawie wykonywania przez Gminę Miejską Nowa Ruda zadania publicznego dotyczącego wspólnych przewozów uczniów z Nowej Rudy, Świerk, Ludwikowic Kłodzkich i Dzikowca do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie

23074

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,41 zł

liczba wejść: 3177

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP