Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 294 - Wrocław, 13.11.2008 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3245 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XXI/59/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg: 3386D, 3387D, 3391D, kategorii dróg powiatowych

23648

3246 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XX/111/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół zaocznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w tym kształceniu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

23649

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3247 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXIX/164/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

23651

3248 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXIX/165/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w 2009 roku

23652

3249 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXIX/166/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwał nr XLI/208/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Duszniki-Zdrój tworzących nowe miejsca pracy

23653

3250 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXI/41/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej

23653

3251 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXI/42/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania i finansowania stypendiów oraz nagród pieniężnych w dziedzinie edukacji, kultury i sportu

23654

3252 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXI/44/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zaliczenia następujących dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych: droga nr 2939D Stary Julianów - Bolesławice, droga nr 2937D odcinek Jaworzyna Śląska (granica miasta) - Nowice do drogi nr 2936D, droga nr 2940D na odcinku Bolesławiec - Bagieniec - granica gminy (Wiśniowa)

23658

3253 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XX/112/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój

23662

3254 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 272/XXXVII/2008 z dnia 7 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

23663

3255 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXIII/174/08 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski przez osoby prawne i fizyczne

23663

3256 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXV/148/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

23667

3257 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXX/164/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta i gminy Syców

23667

3258 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXII/146/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/249/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej

23669

3259 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXII/147/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego

23669

3260 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 161/XXIV/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osady Okrąglica - Rychlinek

23670

3261 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 162/XXIV/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jagodzin

23681

3262 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXIII/134/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryi do kategorii dróg gminnych

23699

3263 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXIV/139/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryi do kategorii dróg gminnych

23699

3264 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXIV/136/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

23700

3265 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXIV/137/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

23701

3266 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXIV/138/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek dziennych, terminów płatności oraz zasad poboru opłaty targowej, wyboru i wynagradzania inkasenta

23732

3267 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXIV/140/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

23732

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

3268 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXVII/147/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23733

UCHWAŁY RAD GMIN

3269 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 119/XXI/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

23734

3270 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XX/109/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

23735

3271 -

Rady Gminy Grębocice nr XXX/123/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach

23735

3272 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXIV/112/08 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

23736

3273 -

Rady Gminy Mściwojów nr XX/147/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych Gminy Mściwojów

23736

3274 -

Rady Gminy Mściwojów nr XXI/154/08 z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojów nr XX/147/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych Gminy Mściwojów

23737

3275 -

Rady Gminy Mściwojów nr XXI/153/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/103/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat

23738

3276 -

Rady Gminy Pielgrzymka nr XXIV/117/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pielgrzymka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

23738

3277 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XV/79/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/52/03 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań z zakresu opieki społecznej

23740

3278 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XV/81/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2009 rok

23740

3279 -

Rady Gminy Rudna nr XXI/154/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe

23741

3280 -

Rady Gminy Rudna nr XXII/164/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Chobieni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

23742

3281 -

Rady Gminy Walim nr XXVI/154/08 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

23742

3282 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XIX/126/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

23744

3283 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XIX/127/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

23744

3284 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XIX/128/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

23745

3285 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XIX/129/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

23749

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 37,37 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,98 zł

liczba wejść: 2394

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP