Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 296 - Wrocław, 14.11.2008 r.

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 296 z dnia 14 listopada 2008 r. (PDF)

 

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3291 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/249/08 z dnia 29 października 2008 r. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec

23766

3292 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/252/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu

23767

3293 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/253/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

23768

3294 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/258/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu rozliczania tych dotacji

23768

3295 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/260/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

23775

3296 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/261/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

23776

3297 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/262/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23778

3298 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXX/266/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja, podatkowa przypadających Miastu Legnica lub jej jednostkom organizacyjnym

23780

3299 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXX/268/08 z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy

23782

3300 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXX/272/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

23783

3301 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXX/273/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

23783

3302 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XX/92/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

23794

3303 -

Rady Miasta Piechowice nr 179/XXX/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

23794

3304 -

Rady Miasta Piechowice nr 182/XXX/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

23795

3305 -

Rady Miasta Piechowice nr 183/XXX/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku

23796

3306 -

Rady Miasta Piechowice nr 184/XXX/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Piechowice

23798

3307 -

Rady Miasta Piechowice nr 185/XXX/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów

23799

3308 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXVI/198/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

23799

3309 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXVI/199/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

23800

3310 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXVI/202/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

23802

3311 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXVI/205/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

23804

3312 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXVI/206/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23804

3313 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 158/XXIV/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXX/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

23807

UCHWAŁY RAD GMIN

3314 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXVII/121/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach

23808

3315 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXV/168/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

23808

3316 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXV/176/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień dla niektórych podmiotów z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

23809

3317 -

Rady Gminy Marciszów nr XXVI/145/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych

23809

3318 -

Rady Gminy Marciszów nr XXVIII/162/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXVI/145/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych

23810

3319 -

Rady Gminy Marciszów nr XXVIII/157/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marciszów dla niepublicznych przedszkoli

23810

3320 -

Rady Gminy Marciszów nr XXVIII/158/08 dnia 24 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy

23815

3321 -

Rady Gminy Marciszów nr XXVIII/160/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

23827

3322 -

Rady Gminy Marciszów nr XXVIII/161/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

23828

3323 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXIX/135/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiecznica za 2009 rok

23829

3324 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXI/110/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23830

3325 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXI/111/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23831

3326 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXI/112/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno

23834

3327 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXI/114/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno

23834

3328 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXI/117/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie gminy Zagrodno

23835

3329 -

Rady Gminy Złotoryja nr XIX/140/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok

23835

3330 -

Rady Gminy Złotoryja nr XIX/141/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

23836

3331 -

Rady Gminy Złotoryja nr XIX/142/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa

23837

3332 -

Rady Gminy Złotoryja nr XIX/143/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalenia i poboru, terminów płatności, wysokości stawek oraz ustalenia inkasentów

23838

3333 -

Rady Gminy Złotoryja nr XIX/144/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

23838

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

3334 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwałach Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 r., ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 291 z dnia 7 grudnia 2007 r., poz. 3704-3707

23839

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,58 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,88 zł

liczba wejść: 2316

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP