Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 297 - Wrocław, 17.11.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3335 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/184/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli .

23844

3336 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/185/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Brzegu Dolnego w zakresie przeklasyfikowania przedmiotu działalności z "PKD 2004" na "PKD 2007" .

23845

3337 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/186/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nazw ulic .

23846

3338 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXVII/148/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

23848

3339 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXVII/149/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustanowienia administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso w 2009 roku .

23848

3340 -

Rady Miejskiej w Jaworze XXVII/153/08 z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jawor .

23849

3341 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVI/176/08 z dnia 11 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra .

23849

3342 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVII/185/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra

23850

3343 -

Rady Miasta Lubań nr XXVII/148/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .

23851

3344 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/155/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/75/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk

23852

3345 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/156/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk

23853

3346 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/157/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok .

23854

3347 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/158/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

23857

3348 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/128/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok .

23857

3349 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/129/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych .

23858

3350 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/132/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy do prowadzenia całości postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

23859

3351 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVI/207/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23859

3352 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVI/208/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

23860

3353 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVI/209/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

23861

3354 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVI/210/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok .

23863

3355 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVI/211/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława .

23864

3356 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVI/220/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/204/08 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

23865

3357 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXIII/151/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23866

3358 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXIII/152/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

23867

3359 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXII/143/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytna oraz warunków i sposobu ich przyznawania

23868

3360 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXVI/295/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/575/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie .

23872

3361 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXIV/220/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

23872

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

3362 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXIII/107/2008 z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Świerzawa

23873

UCHWAŁY RAD GMIN

3363 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/318/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/279/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Polną a ul. Wrocławską w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie

23874

3364 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/323/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych .

23874

3365 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 148/XXII/2008 z dnia 13 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpniki i części wsi Bobrów

23875

3366 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 155/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach .

23886

3367 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 157/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie zmian do uchwały nr 366/XLVI/2002 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 kwietnia 2002 r. dotyczącej ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

23886

3368 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 158/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie zmian do uchwały nr 124/XX/2008 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości .

23897

3369 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 159/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kostrzyca

23897

3370 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXVI/114/08 z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego .

23899

3371 -

Rady Gminy Oława nr XXXI/213/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

23900

3372 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXIX/136/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych .

23907

3373 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXII/129/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XX/116/08 Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa

23911

3374 -

Rady Gminy Walim nr XXV/145/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 67 i 68 obręb Rzeczka, gmina Walim .

23911

3375 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXI/116/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami dla części obrębu wsi Łukaszów

23920

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

3376 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Złotoryjskiego

23920

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,14 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,61 zł

liczba wejść: 2698

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP