Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 300 - Wrocław, 19.11.2008 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3381 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XX/106/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XIV/70/08 w sprawie określenia zasad gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości Powiatu Bolesławieckiego

23935

3382 -

Rady Powiatu w Oławie nr XXVI/143/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Oławskiego

23936

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3383 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXII/142/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

23938

3384 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/187/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeg Dolny

23940

3385 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXIII/169/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów

23941

3386 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXIII/171/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności miasta i gminy Chocianów

23942

3387 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXIII/172/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych

23943

3388 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXI/116/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina--Zdrój

23944

3389 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXI/117/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej

23951

3390 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXI/118/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty

23951

3391 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXI/119/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

23952

3392 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXI/120/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23953

3393 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXI/121/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/146/05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina--Zdrój

23955

3394 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXI/237/08 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Karpaczu

23956

3395 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXIV/217/08 z dnia 26 września 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie

23958

3396 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXIV/214/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zasad ustalania wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

23959

3397 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/144/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gaszowice

23960

3398 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/146/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Szczodrów

23968

3399 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/146/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Dwór

23976

3400 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/147/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Biskupice

23984

3401 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/148/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zawada

23992

3402 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/149/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wioska

24000

3403 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/150/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stradomia Wierzchnia

24008

3404 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/151/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Drołtowice

24016

3405 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/152/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ślizów

24024

3406 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/153/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wielowieś

24032

3407 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/154/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Komorów

24040

3408 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/155/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Działosza

24048

3409 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLI/197/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury - Ścinawskiego Ośrodka Kultury w Ścinawie, samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie oraz nadania statutu

24056

3410 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXI/269/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/112/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

24059

3411 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXI/270/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/218/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów, ze zmianami w uchwale nr IV/39/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 r. oraz nr XI/113/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 r.

24060

UCHWAŁY RAD GMIN

3412 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 121/XXII/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

24060

3413 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 122/XXII/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

24061

3414 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 123/XXII/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

24063

3415 -

Rady Gminy Długołęka nr XXI/230/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24064

3416 -

Rady Gminy Długołęka nr XXI/231/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

24065

3417 -

Rady Gminy Długołęka nr XXI/232/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

24067

3418 -

Rady Gminy Długołęka nr XXI/236/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/740/06 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i transportu nieczystości ciekłych

24067

3419 -

Rady Gminy Długołęka nr XXI/239/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kamień

24068

3420 -

Rady Gminy Domaniów nr XXII/122/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

24071

3421 -

Rady Gminy Domaniów nr XXII/124/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie

24071

3422 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVIII/263/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości

24073

3423 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVIII/266/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok oraz określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku rolnym

24080

3424 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVIII/267/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym

24088

3425 -

Rady Gminy Świdnica nr XXXV/290/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją

24093

3426 -

Rady Gminy Świdnica nr XXXV/291/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

24102

3427 -

Rady Gminy Świdnica nr XXXV/292/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

24103

3428 -

Rady Gminy Świdnica nr XXXV/294/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

24105

3429 -

Rady Gminy Świdnica nr XXXV/296/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy do odejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

24106

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 75,58 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 35,44 zł

liczba wejść: 2769

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP