Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 303 - Wrocław, 24.11.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIA

3490 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 15 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie

24251

3491 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 16 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

24252

3492 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 17 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

24253

3493 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 18 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy"

24253

3494 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 19 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" dla terenu Parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiego

24254

3495 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 20 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich

24254

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3496 -

Rady Powiatu w Oławie nr XXV/134/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego

24255

3497 -

Rady Powiatu w Oławie nr XXV/135/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych "Równe szanse drogą do sukcesu" uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Oławski

24266

3498 -

Rady Powiatu w Oławie nr XXV/137/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego na 2009 rok

24270

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3499 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/188/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kopernika w Dzierżoniowie

24277

3500 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Korczaka i Złotej w Dzierżoniowie

24284

3501 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/194/08 z dnia 6 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

24295

3502 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 277/XXXVIII/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Uzdrowisko Cieplice

24296

3503 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXIV/216/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego

24298

3504 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXV/232/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

24300

3505 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXV/235/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej dziennej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2009 roku

24302

3506 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXV/238/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku

24303

3507 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXV/239/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku

24304

3508 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXII/155/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

24307

3509 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXX/160/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

24309

3510 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXX/161/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

24310

3511 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXX/163/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

24312

3512 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXX/167/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/158/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej

24313

3513 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXX/168/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, z siedzibą w Ścinawce Średniej, do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

24313

3514 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXX/169/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/390/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radków

24314

3515 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXVI/207/08 z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XX/116/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

24316

3516 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXVIII/315/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

24316

3517 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XXI/125/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów

24319

3518 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XXI/126/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

24320

3519 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XXI/128/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Wojcieszów

24322

UCHWAŁY RAD GMIN

3520 -

Rady Gminy w Głogowie nr XI/112/08 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 571, 572, oraz części działek o nr ewid. 573, 574, 570 i 587 położonych w Ruszowicach, gmina Głogów

24322

3521 -

Rady Gminy Gromadka nr XXVIII/137/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, udzielanych przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Gromadka, w ramach pomocy de minimis

24329

3522 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XXV/110/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jemielno podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

24340

3523 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XIX/100/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok na terenie gminy Jordanów Śląski

24342

3524 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XIX/101/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

24345

3525 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XIX/102/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

24346

3526 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXVIII/121/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

24346

3527 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXVIII/122/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

24347

3528 -

Rady Gminy Kotla nr XXII/120/08 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

24349

3529 -

Rady Gminy Kotla nr XXII/121/08 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/198/06 Rady Gminy Kotla z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni zamieszkałym na terenie gminy Kotla

24350

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

3530 -

Zarządu Powiatu w Lubinie nr CLI/832/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek

24350

POSTANOWIENIE

3531 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze nr 31/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie przed upływem kadencji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie oraz Burmistrza Szklarskiej Poręby

24351

INFORMACJA

3532 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Bielawa obręby nr 2, 4, 6

24355

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 38,67 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,15 zł

liczba wejść: 2645

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP