Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 306 - Wrocław, 26.11.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIA

3589 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 309/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 4

24492

3590 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 310/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce, w okręgu wyborczym nr 3

24494

UCHWAŁA RADY POWIATU

3591 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXVII/179/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/101/07 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

24496

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3592 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIV/163/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

24497

3593 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIV/168/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/108/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolków

24497

3594 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIV/171/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok

24498

3595 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXII/149/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/168/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

24499

3596 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr IX/50/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa

24499

3597 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr IX/51/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

24500

3598 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr IX/52/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

24501

3599 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr IX/53/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24502

3600 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr IX/54/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Olszyna na 2009 rok

24504

3601 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVI/214/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/281/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Oława na lata 2005-2009"

24505

3602 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XVIII/192/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

24506

3603 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XVIII/193/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

24507

3604 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XVIII/197/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania oraz o warunkach odpłatności za przyznaną pomoc

24508

3605 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 61/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

24509

3606 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXIX/171/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa

24517

3607 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXIX/172/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa

24526

3608 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXI/273/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu

24536

UCHWAŁY RADY GMINY I MIASTA

3609 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXII/233/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia na 2009 rok limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

24538

3610 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXII/234/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

24538

3611 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXII/235/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

24541

UCHWAŁY RAD GMIN

3612 -

Rady Gminy Chojnów nr XXVI/161/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chojnów

24542

3613 -

Rady Gminy Jemielno nr XXIV/106/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

24542

3614 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXV/154/2008 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

24544

3615 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXVII/163/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/154/2008 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

24544

3616 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXVII/157/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa

24545

3617 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXVII/158/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24545

3618 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXI/128/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

24546

3619 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXI/130/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

24547

3620 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXII/116/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marcinowice dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

24547

3621 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXII/120/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marcinowice

24552

3622 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXII/121/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

24554

3623 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXII/122/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

24554

3624 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XXIV/111/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

24555

3625 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XXIV/112/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

24556

3626 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XXIV/113/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych

24557

3627 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XXIV/115/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie

24559

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

3628 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 listopada 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2008 roku

24559

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,93 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,38 zł

liczba wejść: 2818

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP