Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 309 - Wrocław, 01.12.2008 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3660 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XXXI/173/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego kończących się maturą .

24738

3661 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXVII/184/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

24746

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3662 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXVIII/174/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

24753

3663 -

Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach nr XXVIII/175/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa- -Groc

24756

3664 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXVIII/176/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz poboru tej opłaty .

24757

3665 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXVIII/178/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych

24758

3666 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXVIII/181/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zaliczenia ulic: Lipowej, Akacjowej i Kwiatowej w Boguszowie- -Gorcach do kategorii dróg gminnych .

24758

3667 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/197/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok .

24759

3668 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/198/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości .

24760

3669 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/199/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, określania zasad jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty

24760

3670 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry 278/XXXVIII/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, w tym ponadgimnazjalnej

24761

3671 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 187/XXIV/08 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

24763

3672 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 189/XXIV/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy .

24764

3673 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 190/XXIV/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis

24765

3674 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 191/XXIV/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

24766

3675 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXV/252/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok .

24767

3676 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXV/253/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

24768

3677 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXV/254/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .

24768

3678 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIV/311/08 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku

24771

3679 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 164/XXV/08 z dnia 11 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy i miasta Węgliniec

24771

3680 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 165/XXV/08 z dnia 11 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy i miasta Węgliniec

24773

3681 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XXI/127/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Wojcieszów

24775

3682 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXV/223/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wołów w 2009 roku

24775

3683 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXV/224/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24776

3684 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXV/225/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości .

24777

3685 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXV/226/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

24778

3686 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXV/227/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad poboru, terminów płatności i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .

24780

3687 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXV/228/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

24780

3688 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXIX/139/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

24781

3689 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXIX/140/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zawidów dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych .

24798

3690 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXIX/141/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej .

24807

3691 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXIV/163/2008 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Ziębice, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego

24807

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

3692 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XLIII/268/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin .

24808

UCHWAŁY RAD GMIN

3693 -

Rady Gminy Dobromierz nr XXIX/146/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego .

24809

3694 -

Rady Gminy Dobromierz nr XXIX/147/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

24810

3695 -

Rady Gminy Dobromierz nr XXIX/148/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych .

24811

3696 -

Rady Gminy Dobromierz nr XXIX/149/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobromierz, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .

24813

3697 -

Rady Gminy Gromadka nr XXVIII/135/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce

24813

3698 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/108/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXIV/147/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Jeżów Sudecki dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

24814

3699 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/111/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24814

3700 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/112/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

24815

3701 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/113/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

24817

3702 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/311/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda we wsi Bielany Wrocławskie

24817

3703 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/312/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie .

24819

3704 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/313/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce

24821

3705 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/314/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Solna .

24823

3706 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/315/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy placu we wsi Wierzbice .

24825

3707 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 168/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

24827

3708 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 169/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych .

24828

3709 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 170/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej .

24831

3710 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 171/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda .

24833

3711 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXX/141/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

24833

3712 -

Rady Gminy Paszowice nr XXI/129/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paszowice na 2008 rok .

24835

3713 -

Rady Gminy Paszowice nr XXI/130/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paszowice

24836

3714 -

Rady Gminy Paszowice nr XXI/131/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów w gminie Paszowice .

24836

3715 -

Rady Gminy Paszowice nr XXI/132/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .

24837

3716 -

Rady Gminy Paszowice nr XXI/136/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paszowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

24838

3717 -

Rady Gminy Sulików nr XXIII/180/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików

24838

3718 -

Rady Gminy Sulików nr XXIII/181/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku do nieruchomości na terenie gminy Sulików .

24839

3719 -

Rady Gminy Sulików nr XXIII/182/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/118/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek

24840

3720 -

Rady Gminy Zawonia nr XVIII/133/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny 1q żyta do ustalenia stawki podatku rolnego na obszarze gminy Zawonia na 2009 rok .

24840

3721 -

Rady Gminy Zawonia nr XVIII/134/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2009 roku

24841

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 39,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,51 zł

liczba wejść: 2666

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP