Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 312 - Wrocław, 03.12.2008 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3741 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXV/361/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

24968

3742 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXV/169/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/07 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/283/06 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa

24976

3743 -

Rady Powiatu Trzebnickiego nr XIX/120/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

24976

3744 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXIX/184/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

24984

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3745 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXII/208/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, oraz w sprawie nagród i wyróżnień dla trenerów lub działaczy zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych

24992

3746 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXIX/175/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku rolnego i od nieruchomości Gminy Góra na 2009 rok

24994

3747 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXIX/176/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

24996

3748 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXIX/177/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na 2009 rok

24999

3749 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXIX/183/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Góra

24999

3750 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXIX/187/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/169/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Góra

25000

3751 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXVIII/193/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Jelczu-Laskowicach

25001

3752 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXVIII/194/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Dziuplinie

25003

3753 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVIII/190/08 z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

25005

3754 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXIV/221/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice

25006

3755 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXIV/222/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulic Platanowej i Jarzębinowej

25013

3756 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIX/191/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2009 r.

25020

3757 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIX/194/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

25020

3758 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIX/198/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

25021

3759 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIX/199/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

25022

3760 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 182/XXIII/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Nowa Ruda

25036

3761 -

Rady Miasta w Piechowicach nr 192/XXXI/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25048

3762 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXVII/211/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

25049

3763 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXI/207/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25049

3764 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXIII/215/2008 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Miasta i Gminy Wołów

25050

3765 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXIV/221/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXIII/215/2008 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Miasta i Gminy Wołów

25060

UCHWAŁY RAD GMIN

3766 -

Rady Gminy Borów nr XXII/138/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

25060

3767 -

Rady Gminy Borów nr XXII/139/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku

25061

3768 -

Rady Gminy Borów nr XXII/140/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

25062

3769 -

Rady Gminy Borów nr XXII/143/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/173/2005 Rady Gminy Borów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borów

25065

3770 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XIX/91/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25065

3771 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XIX/92/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

25066

3772 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XIX/93/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

25068

3773 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XIX/94/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na 2009 rok

25069

3774 -

Rady Gminy w Grębocicach nr XXXIII/129/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżki ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2009 roku

25070

3775 -

Rady Gminy w Grębocicach nr XXXIII/130/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25070

3776 -

Rady Gminy w Grębociach nr XXXIII/131/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

25073

3777 -

Rady Gminy w Grębocicach nr XXXIII/134/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

25074

3778 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXXI/162/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25075

3779 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXXI/163/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości

25075

3780 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 165/XXIII/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Nowa Ruda

25076

3781 -

Rady Gminy Wińsko nr XXXIII/174/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wińsko

25081

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 42,47 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,58 zł

liczba wejść: 2611

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP