Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 313 - Wrocław, 05.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3782 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego nr XXIII/105/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych wymienionych w art. 2 ust. 3 ustawy o systemie oświaty działających na terenie powiatu kamiennogórskiego .

25087

3783 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XXIII/64/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

25090

3784 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XXI/125/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla młodzieży, kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25097

3785 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXIV/128/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25104

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3786 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXII/143/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/181/05 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkól zamieszkałych na terenie gminy Bardo

25111

3787 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/244/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec .

25112

3788 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/245/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy pl. ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu

25132

3789 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXI/122/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój

25140

3790 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 282/XXXIX/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 179/XXVII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości

25143

3791 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVIII/153/08 z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Milicz

25148

3792 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIV/236/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowogrodziec .

25148

3793 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXV/250/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec

25153

3794 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXV/251/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec

25154

3795 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXV/157/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

25155

3796 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 144/XXIV/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 137/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

25157

3797 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVI/174/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Przemków na 2009 rok .

25157

3798 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVI/175/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemków

25158

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

3799 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXIII/183/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zasad ustalania wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .

25158

3800 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXIII/185/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

25160

3801 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXIII/186/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

25161

3802 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXIII/187/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok .

25163

3803 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXIII/188/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

25164

3804 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXIII/190/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami

25165

3805 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXIII/191/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym za 2009 rok

25180

UCHWAŁY RAD GMIN

3806 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XIX/101/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

25180

3807 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XXV/93/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .

25181

3808 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XXV/94/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

25181

3809 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXVII/161/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg .

25183

3810 -

Rady Gminy Kotla nr XXIII/129/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Kotla

25184

3811 -

Rady Gminy Kotla nr XXIII/130/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25185

3812 -

Rady Gminy Kotla nr XXIII/131/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2009 roku .

25186

3813 -

Rady Gminy Kotla nr XXIII/132/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

25186

3814 -

Rady Gminy Męcinka nr XXIV/151/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku .

25187

3815 -

Rady Gminy Męcinka nr XXIV/152/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25188

3816 -

Rady Gminy Męcinka nr XXIV/153/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody Gminy Męcinka

25188

3817 -

Rady Gminy Mściwojów nr XXII/159/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego .

25189

3818 -

Rady Gminy Mściwojów nr XXII/160/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym .

25190

3819 -

Rady Gminy Walim nr XXVII/155/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok

25190

3820 -

Rady Gminy Walim nr XXVII/156/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok .

25192

3821 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XXIII/106/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 rok .

25194

3822 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XXIII/107/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

25195

3823 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XXIII/108/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25196

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

3824 -

Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 142/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele i święta aptek ogólnodostępnych w powiecie kamiennogórskim w 2009 roku

25200

OBWIESZCZENIA

3825 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2008 roku

25202

3826 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 23 listopada 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowarach przeprowadzonych w dniu 23 listopada 2008 roku

25204

3827 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 23 listopada 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węglińca przeprowadzonych w dniu 23 listopada 2008 roku

25204

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 45,42 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 25,64 zł

liczba wejść: 2866

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP