Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 318 - Wrocław, 11.12.2008 r.

UCHWALY RAD MIEJSKICH

3951 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXIX/156/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

25581

3952 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXIX/157/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

25582

3953 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXIX/158/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2009 rok, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty .

25585

3954 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXIX/159/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym .

25585

3955 -

Rady Miasta Lubań nr XXVIII/151/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25586

3956 -

Rady Miasta Lubań nr XXVIII/152/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25567

3957 -

Rady Miasta Lubań nr XXVIII/153/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/110/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubań uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z nich

25589

3958 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVI/149/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie podatku rolnego .

25590

3959 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVI/150/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

25591

3960 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVI/151/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej

25592

3961 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVI/152/08 z dnia 25 listopada 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

25593

3962 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVI/153/08 z dnia 25 listopada 2008 r. określająca wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

25593

3963 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXV/133/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

25610

3964 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXV/134/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych .

25611

3965 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXV/135/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej .

25613

3966 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXV/136/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia .

25614

3967 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXV/138/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

25615

3968 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXV/141/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku, nadanego uchwałą nr XIII/82/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2007 roku

25615

3969 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXV/150/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

25616

3970 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIII/158/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia ceny skupu 1q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

25616

3971 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIII/159/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień na 2009 rok .

25617

3972 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXII/283/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25619

3973 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXII/284/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25635

3974 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXII/285/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny

25638

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

3975 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXIII/106/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Świerzawa .

25666

3976 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXIV/113/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXIII/106/2008 Rady Miasta i Gminy Świerzawa .

25666

3977 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXIV/114/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

25667

UCHWAŁY RAD GMIN

3978 -

Rady Gminy Cieszków nr XXI/100/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Cieszków w 2009 roku .

25667

3979 -

Rady Gminy Cieszków nr XXI/101/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25668

3980 -

Rady Gminy Cieszków nr XXI/102/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

25668

3981 -

Rady Gminy Cieszków nr XXI/103/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia sposobu poboru opłaty oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .

25671

3982 -

Rady Gminy Cieszków nr XXI/104/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłaty targowej .

25671

3983 -

Rady Gminy Czernica nr XXI/123/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

25672

3984 -

Rady Gminy Czernica nr XXI/124/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia na 2009 rok obowiązujących na obszarze gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tych podatków i opłat, a także określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

25673

3985 -

Rady Gminy Czernica nr XXI/125/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia na 2009 rok wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku .

25674

3986 -

Rady Gminy Czernica nr XXI/126/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia w 2009 roku poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze gminy Czernica oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

25675

3987 -

Rady Gminy w Dobroszycach nr XX/102/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

25676

3988 -

Rady Gminy w Dobroszycach nr XX/103/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

25678

3989 -

Rady Gminy w Dobroszycach nr XX/104/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

25680

3990 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVII/326/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25680

3991 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVII/327/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .

25681

3992 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVII/328/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25682

3993 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXX/170/2008 w z dnia 24 listopada 2008 r. sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kondratowice w 2008 roku .

25683

3994 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXX/172/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kondratowice .

25688

3995 -

Rady Gminy Krotoszyce nr XVIII/95/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Krotoszyce na 2009 rok .

25688

3996 -

Rady Gminy Krotoszyce nr XVIII/96/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

25689

3997 -

Rady Gminy Krotoszyce nr XVIII/97/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

25690

3998 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXIII/135/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Przeworno na 2009 rok .

25690

3999 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXIII/136/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2009 rok .

25691

4000 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXIII/137/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009 rok

25692

4001 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXIII/138/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie gminy na 2009 rok .

25695

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 43,44 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,93 zł

liczba wejść: 2198

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP