Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 322 - Wrocław, 16.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

4174 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XXVII/193/08 z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie

26182

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4175 -

Rady Miasta w Dusznikach-Zdroju nr XXXI/174/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego

26182

4176 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXVI/251/08 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/238/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2009

26183

4177 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIX/278/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

26183

4178 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIX/279/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26186

4179 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIX/280/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

26187

4180 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIX/281/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej

26188

4181 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXI/176/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

26190

4182 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXV/160/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/111/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Gminę Lubomierz w 2008 roku

26190

4183 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXX/163/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mirsk uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mirsk

26191

4184 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIV/134/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

26192

4185 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXIV/210/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Biały Kościół

26194

4186 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/332/08 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Świdnicy

26218

4187 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/333/08 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

26218

4188 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXVI/202/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

26219

4189 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/903/08 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, powierzonych do zarządzania Zarządowi Zasobu Komunalnego oraz gminnym osobom prawnym, utworzonym w celu zarządzania mieniem komunalnym

26220

4190 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXV/148/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu obierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

26222

4191 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXV/150/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

26223

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

4192 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXVIII/150/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

26224

4193 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXVIII/151/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

26227

4194 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXVIII/155/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach

26227

4195 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXVIII/156/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach

26228

4196 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 112/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

26228

4197 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXIII/184/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

26229

UCHWAŁY RAD GMIN

4198 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XXI/127/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra w części dotyczącej działek nr: 121/3 i 114

26230

4199 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XXI/133/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec

26235

4200 -

Rady Gminy Chojnów nr XXVIII/167/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

26241

4201 -

Rady Gminy Chojnów nr XXVIII/168/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

26242

4202 -

Rady Gminy Chojnów nr XXVIII/169/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

26243

4203 -

Rady Gminy Chojnów nr XXVIII/170/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

26244

4204 -

Rady Gminy Chojnów nr XXVIII/173/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chojnów

26247

4205 -

Rady Gminy Czernica nr XXI/128/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

26247

4206 -

Rady Gminy Czernica nr XXI/129/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/55/2007 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

26248

4207 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXIX/277/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo--gaśniczych

26249

4208 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXIX/132/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kamienna Góra za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

26249

4209 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXIX/154/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża bazaltu "Janowiczki"

26250

4210 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XX/120/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 72/1 w obrębie wsi Księginice w gminie Legnickie Pole

26261

4211 -

Rady Gminy Lubań nr XX/188/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

26265

4212 -

Rady Gminy Męcinka nr XXIII/146/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zasad, trybu i wysokości ustalenia świadczeń pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

26267

4213 -

Rady Gminy Męcinka nr XXIV/149/08 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i wysokości ustalenia świadczeń pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

26267

4214 -

Rady Gminy Męcinka nr XXIV/150/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach

26268

4215 -

Rady Gminy Mściwojów nr XXIII/162/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w 2009 roku

26269

4216 -

Rady Gminy Mściwojów nr XXIII/163/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

26269

4217 -

Rady Gminy Niechlów nr XXV/106/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

26270

4218 -

Rady Gminy Oława nr XXXI/212/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława

26271

4219 -

Rady Gminy Oława nr XXXII/228/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2008 Rady Gminy Oława z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława

26271

4220 -

Rady Gminy Paszowice nr XXII/139/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Paszowice

26272

4221 -

Rady Gminy Paszowice nr XXII/140/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

26272

4222 -

Rady Gminy Paszowice nr XXII/141/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

26274

4223 -

Rady Gminy Paszowice nr XXII/142/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania poboru oraz terminów płatności tej opłaty

26276

4224 -

Rady Gminy Stoszowice nr VIII/67/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoszowice

26277

4225 -

Rady Gminy Stoszowice nr VIII/69/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego

26278

4226 -

Rady Gminy Sulików nr XXIV/185/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sulików w 2009 roku

26278

4227 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXI/115/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod eksploatację kruszywa naturalnego "Radziechów" w rejonie wsi Radziechów

26279

4228 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXII/122/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zagrodno

26280

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

4229 -

Zarządu Powiatu Wrocławskiego nr 115/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego

26281

ZARZĄDZENIE

4230 -

Burmistrza Lądka-Zdroju nr 293/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 80/07 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych na terenie gminy Lądek-Zdrój

26286

DECYZJA

4231 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-54(8)/2008/206/VIII-A/MB z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa Energetycznego "Energetyka-Rokita" Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym

26287

OBWIESZCZENIE

4232 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie przeprowadzonych w dniu 7 grudnia 2008 r.

26292

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 41,51 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,21 zł

liczba wejść: 2692

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP