Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 326 - Wrocław, 23.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4307 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXVIII/214/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub wykazu zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

26432

4308 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXVIII/215/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Nadawania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Bierutów

26439

4309 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXII/202/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie Statutu Miasta Dzierżoniowa

26440

4310 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXII/204/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

26457

4311 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXV/222/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

26459

4312 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXV/223/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Publicznym nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

26459

4313 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXV/224/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu rozliczenia tych dotacji

26460

4314 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIII/50/08 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaworzyna Śląska

26462

4315 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXV/237/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pietrzykowicach

26463

4316 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXVIII/272/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Kłodzko

26465

4317 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIV/136/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Niemcza

26480

4318 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXVII/165/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/200/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomościami Miasta Oleśnicy

26480

4319 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXI/165/08 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/97/07 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Syców liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

26481

4320 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/330/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Świdnicy

26482

4321 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/331/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego określonego w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

26484

4322 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/336/08 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy

26484

4323 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIV/144/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia zmiany wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Wąsosza w zakresie przeklasyfikowania przedmiotu działalności z "PKD 2004" na "PKD 2007"

26485

4324 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/918/08 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru Na Grobli we Wrocławiu

26486

4325 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVI/943/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Duńskiej we Wrocławiu

26496

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

4326 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXII/240/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Bogatynia

26504

4327 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXII/241/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

26514

UCHWAŁY RAD GMIN

4328 -

Rady Gminy Cieszków nr XXI/107/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Cieszków

26518

4329 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXI/112/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czarny Bór

26523

4330 -

Rady Gminy Gromadka nr XXIX/139/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opłaty za powierzchnię użytkową lokali komunalnych obowiązującą na terenie gminy Gromadka

26523

4331 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXVII/162/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych placów zabaw

26524

4332 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXV/120/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów

26525

4333 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXV/121/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

26526

4334 -

Rady Gminy Oława nr XXXI/211/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Oława oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych

26527

4335 -

Rady Gminy Sulików nr XXIII/184/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików

26529

4336 -

Rady Gminy Walim nr XXVII/158/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Walim

26546

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

4337 -

Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego nr 154/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/2008 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy i harmonogramów dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego

26548

ZARZĄDZENIE

4338 -

Burmistrza Miasta Oława nr 234/0151/08 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Oława

26553

POROZUMIENIE

4339 -

nr 1/ZUD/2008 zawarte w dniu 17 października 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Gminą Niemcza w sprawie zimowego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta i gminy Niemcza

26554

INFORMACJA

4340 -

Starosty Trzebnickiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Prusice

26557

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 48,48 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 26,71 zł

liczba wejść: 2515

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP