Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 327 - Wrocław, 30.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

4341 -

Rady Powiatu Głogowskiego nr XXIV/192/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/169/08 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera i pieczęci Powiatu Głogowskiego

26563

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4342 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXX/141/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa

26563

4343 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXI/175/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad udzielania rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

26565

4344 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIII/240/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubnowie

26581

4345 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIII/241/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Oborniki Śląskie do stanu faktycznego

26583

4346 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIII/242/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Oborniki Śląskie do stanu faktycznego

26584

4347 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVIII/226/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Oławie

26585

4348 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXV/148/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

26587

4349 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXV/149/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

26589

4350 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVI/173/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w mieście Przemków

26591

4351 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVI/176/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

26592

4352 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXV/223/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorcom w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami

26592

4353 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXV/224/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis

26610

4354 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 54/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, zespołom wychowania przedszkolnego, punktom przedszkolnym publicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

26613

4355 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIII/156/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Szczytna

26624

4356 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIII/164/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Szczytna

26634

4357 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XX/199/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota uchwalonego uchwałą nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 r.

26634

4358 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXII/214/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej na działce nr 48/1 AM-21 w Trzebnicy

26641

4359 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXII/215/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej na działce nr 71/3 AM-13 przylegającej do działek 78, 60/1, 61/1 AM-13 w Trzebnicy

26644

4360 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXII/216/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia części drogi wojewódzkiej nr 340 do kategorii dróg gminnych

26647

4361 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVI/934/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/392/03 Rady miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

26647

4362 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVII/960/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

26648

4363 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr XV/67/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie udzielania upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

26656

UCHWAŁY RAD GMIN

4364 -

Rady Gminy Czernica nr XX/116/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

26656

4365 -

Rady Gminy Czernica nr XXI/130/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie

26657

4366 -

Rady Gminy Jemielno nr XXVII/117/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Jemielno nr XXIII/104/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Jemielno osobom fizycznym, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków"

26659

4367 -

Rady Gminy Jemielno nr XXVII/119/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

26659

4368 -

Rady Gminy Jemielno nr XXVII/120/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

26660

4369 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVII/334/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław

26660

4370 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVII/335/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żerniki Małe

26663

4371 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXVII/122/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Kostomłoty"

26665

4372 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXIX/138/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia gminnych przedszkoli publicznych

26671

4373 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XVII/88/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania

26672

4374 -

Rady Gminy Stoszowice nr VIII/71/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stoszowice

26672

4375 -

Rady Gminy Udanin nr XXXII/96/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Udaninie

26673

4376 -

Rady Gminy w Wińsku nr XXXV/178/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek cen za wywóz stałych odpadów komunalnych

26674

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIA

4377 -

zawarte w dniu 9 sierpnia 2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Gminą Miejską Dzierżoniów w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu dzierżoniowskiego w latach 2007-2010

26674

4378 -

zawarte w dniu 21 listopada 2008 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Legnickie Pole w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Legnickie Pole

26677

4379 -

zawarte w dniu 21 listopada 2008 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Miłkowice w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Miłkowice

26687

4380 -

zawarte w dniu 1 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem i Gminą Prochowice w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych miasta i gminy Prochowice

26697

ANEKS

4381 -

nr 2 z dnia 28 listopada 2008 r. do porozumienia nr KM.5550-28/07 zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Gminą Bielawa w sprawie współdziałania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i przeznaczenia na ten cel środków finansowych

26708

INFORMACJE

4382 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Spółka Akcyjna w Wałbrzychu

26708

4383 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim

26709

OBWIESZCZENIE

4384 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Miękinia nr XXIX/285/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutynia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 304 z dnia 25 listopada 2008 r., poz. 3554, oraz w sprawie sprostowania numeracji pozycji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 298 z dnia 17 listopada 2008 r.

26710

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 61,03 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 31,16 zł

liczba wejść: 2912

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP