Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 329 - Wrocław, 31.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

4396 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXVI/366/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

26727

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4397 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIV/164/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Bolków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .

26728

4398 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXVI/184/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Bolków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

26728

4399 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 281/XXXIX/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jeleniej Góry

26729

4400 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIX/283/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego .

26729

4401 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIX/288/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/258/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań gminnych

26730

4402 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/288/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

26731

4403 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr XI/191/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

26739

4404 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXI/162/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

26739

4405 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 180/XXIII/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi alternatywnej dla drogi wojewódzkiej nr 381 w Nowej Rudzie

26743

4406 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXV/249/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .

26753

4407 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr XI/63/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielonego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją .

26753

4408 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 145/XXV/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 189/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piława Górna .

26763

4409 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 169/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 175/XXVII/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

26763

4410 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 173/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 15/LVI/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych

26764

4411 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 174/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 152/XXIII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Węgliniec

26765

4412 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 179/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

26765

4413 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 181/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych

26768

4414 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr XV/73/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ząbkowice Śląskie

26768

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

4415 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXIV/112/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

26769

4416 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVI/206/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/117/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej .

26770

4417 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVI/208/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

26770

4418 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVI/213/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Wiązów .

26771

UCHWAŁY RAD GMIN

4419 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 221/V/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żelazno dla terenu działki nr 23/14

26772

4420 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 226/V/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsi Szalejów Górny, na działkach nr: 803/9, 803/10, 803/11, 803/16

26777

4421 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVII/330/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce

26781

4422 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXVIII/130/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/97 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych .

26787

4423 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 164/XXIII/08 z dnia 8 października 2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża Słupiec-Dębówka w granicach gminy Nowa Ruda .

26788

4424 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXXI/146/08 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów

26801

4425 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXI/129/08 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

26802

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW

4426 -

Zarządu Powiatu Bolesławieckiego nr 160/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bolesławieckiego

26804

4427 -

Zarządu Powiatu w Górze nr 51/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego

26809

4428 -

Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 136/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleśnickiego na rok 2009 .

26812

ZARZĄDZENIA

4429 -

Starosty Dzierżoniowskiego nr 34/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2009 roku

26817

4430 -

Starosty Dzierżoniowskiego nr 35/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2009 roku

26817

4431 -

Starosty Wołowskiego nr 63/2008 w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków - założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów Pysząca, Radecz, Wały, Żerków, Żerkówek, Grodzanów w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny - obszar wiejski .

26818

4432 -

Starosty Wołowskiego nr 64/2008 w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków - założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów Bukowice, Godzięcin, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny - obszar wiejski

26819

LISTA BIEGLYCH

4433 -

biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

26819

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 33,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 21,01 zł

liczba wejść: 3012

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP