Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 2 - Wrocław, 07.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

16 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XI/121/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zasad rejestracji i znakowania psów na terenie Gminy Polkowice

82

17 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 103/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 16/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom

83

18 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XV/123/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelin"

84

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

19 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XVII/120/07 z dnia 8 października 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice - część "A"

120

20 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XX/133/07 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice - część "A"

126

21 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XX/134/07 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice - część "A"

126

UCHWAŁY RAD GMIN

22 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XI/50/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących oraz tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Jordanów Śląski

133

23 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XVII/87/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kondratowice

141

24 -

Rady Gminy w Przewornie nr XIV/66/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przeworno na lata 2008-2013"

143

25 -

Rady Gminy w Przewornie nr XIV/68/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

149

26 -

Rady Gminy Rudna nr XIV/98/07 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

153

27 -

Rady Gminy Zawonia nr X/92/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie wsi Zawonia

154

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIE

28 -

nr DOL/CW/38/2007 zawarte w dniu 29 listopada 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Niemcza w sprawie powierzenia Gminie Niemcza obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na te renie Gminy Niemcza

158

INFORMACJA

29 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Niemcza obrębu nr 1, 2, 3, 4, 5

160

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,52 zł

liczba wejść: 2527

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP