Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 4 - Wrocław, 09.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

34 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XIV/72/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Strzelinie oraz zatwierdzenia zmian w jego statucie

249

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

35 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XVII/123/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XVI/116/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

251

36 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 129/XIX/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra

251

37 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XIII/127/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2008 rok

258

38 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XVII/82/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mirsk

263

39 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XV/122/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, doradców zawodowych

267

40 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XV/123/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

268

41 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XVI/147/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława .

273

42 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XI/71/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

274

43 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju nr XV/45/07 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/9/01 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości .

279

44 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju nr XV/48/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój .

279

45 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XVI/159/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zaliczenia ulicy Jana Pawła II w Wałbrzychu do kategorii dróg gminnych

280

46 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XVIII/171/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

280

47 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XVIII/173/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

281

48 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XVIII/175/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Wałbrzycha w sprawie nadania urzędowych nazw części miasta

283

49 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XV/366/07 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

289

UCHWAŁY RAD GMIN

50 -

Rady Gminy Grębocice nr XVIII/72/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych .

296

51 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XVI/217/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/144/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007 r. dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kobierzyce oraz wsi Magnice w przedmiocie zmian granic wsi Kobierzyce

297

52 -

Rady Gminy Oława nr XVI/124/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr XV/104/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

297

53 -

Rady Gminy w Wińsku nr XVII/103/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Wińsko kategorii drogi gminnej

298

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

54 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Oławie .

299

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,99 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,38 zł

liczba wejść: 2275

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP