Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 8 - Wrocław, 15.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA SEJMIKU

95 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XX/278/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w województwie dolnośląskim położonych na terenach podgórskich i górskich dla celów obniżenia podatku rolnego

582

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

96 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XII/64/07 z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/44/01 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszalnych stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego

589

97 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XII/65/07 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela

590

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

98 -

Rady  Miejskiej  w  Bolkowie nr XIII/85/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XLVI/298/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

592

99 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XV/99/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Brzeg Dolny w wyborach na burmistrza zarządzonych na dzień 27 stycznia 2008 r.

592

100 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XV/100/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Brzeg Dolny do stany faktycznego

593

101 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XIV/106/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr L/224/98 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów

595

102 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XIV/114/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

595

103 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XIV/116/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki

596

104 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/102/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Jaworze i ustalenia regulaminu korzystania z tego targowiska

597

105 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/103/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso w 2008 roku

598

106 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XV/122/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu prawobrzeżnego przedmieścia miasta Kłodzka w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Śląskiej

599

107 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XX/91/07 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

607

108 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XVIII/171/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

608

109 -

Rady Miasta Lubań nr XVI/82/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nowych nazw ulic

609

110 -

Rady Miasta Lubań nr XVI/83/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/221/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 26 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

611

111 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XVIII/68/07 z dnia 30 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin

611

112 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 82/XIII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

612

113 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XVII/98/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

614

114 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XVII/99/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

615

115 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XV/91/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu

616

UCHWAŁY RAD GMIN

116 -

Rady Gminy Długołęka nr XIII/158/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Szczodre

616

117 -

Rady Gminy Krotoszyce nr X/49/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krotoszyce regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacani nagród ze specjalnego funduszu nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

618

118 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXII/127/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lewin Kłodzki

621

119 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXII/129/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu płac nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy Lewin Kłodzki jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

623

120 -

Rady Gminy Marcinowice nr XIV/70/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marcinowice dla niepublicznych przedszkoli

623

121 -

Rady Gminy Mściwojów nr XI/80/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie

627

122 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XVII/98/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali oraz zasad polityki czynszowej w mieszkaniowych zasobach Gminy Stara Kamienica

631

123 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XIV/96/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

631

124 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XIV/97/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach

633

125 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XIV/98/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach

635

126 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XIV/99/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

637

127 -

Rady Gminy Świdnica nr XX/183/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica

639

128 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XIII/57/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wądroże Wielkie na rok 2008

639

129 -

Rady Gminy w Wińsku nr XVIII/112/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek cen za wywóz stałych i płynnych odpadów komunalnych

643

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

130 -

Zarządu Powiatu Wołowskiego nr 55/90/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2008

644

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,94 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,14 zł

liczba wejść: 2680

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP