Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 10 - Wrocław, 17.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIA

134 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 1 z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008 r. na terenie województwa dolnośląskiego, zatwierdzenie Wojewódzkiego Planu Poboru oraz powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich, określenia ich siedzib i terytorialnych zasięgów działania

737

135 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 2 z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji: Głogów, Mościsko, Podgórzyn, Polanica Zdrój, Świdnica, Udanin, Złoty Stok

738

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

136 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XIV/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania

743

137 -

Rady Powiatu Legnickiego nr XIII/64/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

744

138 -

Rady Powiatu w Oławie nr XIV/83/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego na rok 2008

752

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

139 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XIV/98/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

757

140 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XVIII/138/07 z dnia 16 listopada 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej

759

141 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XVI/82/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta

759

142 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XVI/94/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do uchwały nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 października 2007 r. dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

760

143 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XIX/184/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

761

144 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr X/103/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

761

145 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr X/104/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Lubawka osobom do tego uprawnionym

762

146 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 83/XIII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

763

147 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XVI/66/07 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka - Rogów Sobócki

767

148 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 113/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

774

149 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XVI/136/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. uchylająca uchwałę nr XV/117/07 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

774

150 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XVI/137/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XV/116/07 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

775

151 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIII/118/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

776

152 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XIV/86/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Goszcz i Moszyce w gminie Twardogóra

777

153 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XIV/91/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Twardogóra przeznaczonych do wydania w 2008 roku

785

154 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XIII/82/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wojcieszów

785

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

155 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XV/128/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Wiązów

786

UCHWAŁY RAD GMIN

156 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XVIII/90/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz innych zwolnień przedmiotowych

786

157 -

Rady Gminy Mściwojów nr XII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XI/76/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

787

158 -

Rady Gminy Niechlów nr XIV/54/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

788

159 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XVII/103/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara Kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród

796

160 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr IX/58/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice

800

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

161 -

Burmistrza Bolkowa nr 114/2007 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bolków

804

162 -

Wójta Gminy Kostomłoty nr 95/07 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

806

OBWIESZCZENIE

163 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice"

807

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,05 zł

liczba wejść: 2306

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP