Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 11 - Wrocław, 18.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

164 -

Rady Powiatu w Górze nr XV/68/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej .

811

165 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XV/125/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

813

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

166 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XIII/74/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie opłaty za świadczenia w Przedszkolu Miejskim w Bierutowie

817

167 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XVII/109/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty za świadczenia w Przedszkolu Miejskim w Bierutowie

817

168 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIV/128/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/81/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat przewozu osób i bagażu, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz wysokości opłat dodatkowych w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Komunikację Miejską Sp. z o.o. w Głogowie w granicach administracyjnych miasta Głogów

818

169 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIV/132/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum niepublicznego dla dorosłych .

819

170 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIV/135/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w sprawie odpłatności w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej i oddziale żłobkowym, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

820

171 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XVIII/129/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, doradców zawodowych

821

172 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju nr XVII/110/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

823

173 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XVI/117/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/304/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Budynków Komunalnych w Oleśnicy

825

174 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXIII/128/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice

826

175 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXIII/129/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

827

176 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXIII/134/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świebodzice

827

177 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XV/101/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Twardogóra

828

178 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XVI/114/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Wołów projektów statutów sołectw

829

179 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XV/94/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żmigród

829

UCHWAŁY RAD GMIN

180 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XVI/158/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku

830

181 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XV/201/07 z dna 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej w północno-wschodniej części wsi Małuszów

833

182 -

Rady Gminy Malczyce nr XVIII/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Malczyce przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego .

838

183 -

Rady Gminy w Pielgrzymce nr XIV/79/07 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/69/07 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

847

184 -

Rady Gminy w Wińsku nr XVI/93/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Wińsko

851

185 -

Rady Gminy w Wińsku nr XVII/100/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, zakazu sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych

865

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIE

186 -

nr UM/WEISS/I/2282/304/2061-W/2007 zawarte w dniu 16 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie dofinansowania zakupu jednolitego stroju i zakupu podręczników dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy, które uczęszczają do szkół i ośrodka, dla których organem prowadzącym jest powiat .

867

ANEKSY

187 -

nr 1 z dnia 28 listopada 2007 r. UM/WEISS/F/2303/311/2082-W/2007-AN-1 do porozumienia nr 165 zawartego w dniu 29 czerwca 2007 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie prowadzenia Zespołu Szkól nr 2 w Wałbrzychu

868

188 -

nr 1 z dnia 28 listopada 2007 r. do porozumienia nr 166 zawartego w dniu 29 czerwca 2007 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie prowadzenia Zespołu Szkól nr 1 w Wałbrzychu

869

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,96 zł

liczba wejść: 2415

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP