Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 12 - Wrocław, 21.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

189 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XVII/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

873

190 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XVII/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/82/2000 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Strzelińskiego

878

191 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/15/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

880

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

192 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XVII/145/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. o zmianie uchwały nr XXXVI/352/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

881

193 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XVII/146/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. o zmianie uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

882

194 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XVII/147/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec

883

195 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XVII/152/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/125/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

884

196 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XVII/153/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

884

197 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XVII/160/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

887

198 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XVII/162/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec

889

199 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XVII/163/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii drogi gminnej

891

200 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XVII/164/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec

893

201 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XV/134/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich

895

202 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XV/139/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Kąty Wrocławskie

896

203 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XII/60/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu sprzedaży domów mieszkalnych oraz lokali w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność miasta i gminy Międzybórz

898

204 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XIX/94/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieograniczony

898

205 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XVII/77/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oborniki Śląskie

899

206 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXII/124/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Świebodzice

908

207 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVI/183/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnica dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

909

208 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIII/135/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

911

209 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XIV/87/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja

914

UCHWAŁY RAD GMIN

210 -

Rady Gminy Czernica nr XII/69/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Krzyków

915

211 -

Rady Gminy w Grębocicach nr XIX/76/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice

917

212 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XII/59/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

923

213 -

Rady Gminy Miękinia nr XVIII/167/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrozów

927

214 -

Rady Gminy Miękinia nr XVIII/176/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pisarzowice

929

215 -

Rady Gminy Oława nr XVII/130/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie miejscowości Marcinkowice i Jaczkowice

931

 

 

 

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

216 -

Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 292/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2008

935

OBWIESZCZENIA

217 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Jaworze

976

218 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Zgorzelec

976

LISTA BIEGŁYCH

219 -

Lista biegłych psychiatrów i psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 2 stycznia 2008 r.

977

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 38,30 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,35 zł

liczba wejść: 2567

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP