Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 14 - Wrocław, 23.01.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

221 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XIX/143/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/389/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielawa

1071

222 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XIX/144/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków

1071

223 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XIX/151/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielawa

1072

224 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XIX/152/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy Bielawa jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

1074

225 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XVIII/168/08 z dnia 9 stycznia 2008 r. o zmianie uchwały nr IX/68/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Bolesławcu

1078

226 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XII/129/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w roku 2008 dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

1081

227 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XII/132/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Polanka

1085

228 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XII/134/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/367/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania G

1089

229 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XVI/80/07 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice

1090

230 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XVI/84/07 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowiczki

1092

231 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 104/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom .

1094

232 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr XII/76/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie

1100

233 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 116/07 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim

1112

234 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 137/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 116/07 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim

1113

235 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 129/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

1114

236 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych

1114

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

237 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XIV/69/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/271/2006 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1115

UCHWAŁY RAD GMIN

238 -

Rady Gminy Grębocice nr XIX/80/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Grębocice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

1116

239 -

Rady Gminy Lubin nr XIV/82/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Lubin upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

1117

240 -

Rady Gminy Miłkowice nr XIX/90/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Miłkowice

1118

241 -

Rady Gminy Miłkowice nr XIX/94/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań .

1120

242 -

Rady Gminy Pielgrzymka nr XIII/72/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

1120

243 -

Rady Gminy Ruja nr XI/54/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

1127

244 -

Rady Gminy Walim nr XIII/70/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

1130

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,82 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,52 zł

liczba wejść: 2432

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP