Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 16 - Wrocław, 25.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

263 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr IX/77/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski

1216

264 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr IX/78/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

1218

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

265 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XVI/93/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków do wynagrodzenia

1222

266 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XVIII/130/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

1225

267 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XIII/125/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulic Brzozowej i Jarzębinowej

1227

268 -

Rady Miasta Lubań nr XVI/85/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

1232

269 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XIV/87/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Twardogóra

1236

270 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVI/467/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody ośmiu sofor japońskich wraz z nadaniem im nazwy oraz uznania za pomnik przyrody sosny wejmutki, drzew rosnących przy ul. Grudziądzkiej we Wrocławiu

1243

271 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVI/474/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszary rozwoju Krzyki I we Wrocławiu

1248

272 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVI/476/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od ulicy Krakowskiej w rejonie Parku Wschodniego we Wrocławiu

1261

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

273 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XIII/54/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury Miasta i Gminy Świerzawa działającej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świerzawie

1274

274 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XIII/61/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Świerzawa

1276

UCHWAŁY RAD GMIN

275 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XV/202/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno- -wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne

1277

276 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XV/62/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Siekierczyn i dalszego z nimi postępowania

1284

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

277 -

Wójta Gminy Rudna nr 643/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1285

OBWIESZCZENIE

278 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany tekstu Statutu Ekologicznego Związku Gmin Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK"

1287

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,15 zł

liczba wejść: 2796

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP