Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 18 - Wrocław, 29.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

282 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XII/75/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla części działki nr 524, obręb Bolków

1357

283 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XIV/95/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie stawek dziennej opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru

1362

284 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XIV/101/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych .

1363

285 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr XII/73/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostek oświatowych - na rok 2008

1371

286 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XI/71/2007 z dnia 12 października 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieszyce

1374

287 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XVIII/85/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców .

1380

288 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XV/103/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz ustalenia opłat w przypadku nieudokumentowania przez właścicieli nieruchomości korzystania z powyższych usług świadczonych przez gminną jednostkę organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie

1384

289 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/85/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2008-2012 .

1384

290 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 94/XIV/07 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne .

1388

291 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XV/71/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego

1390

UCHWAŁY RAD GMIN

292 -

Rady Gminy Borów nr XIV/93/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Borów .

1395

293 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XI/54/2007 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Dobroszycach .

1396

294 -

Rady Gminy Krośnice nr X/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

1397

295 -

Rady Gminy Oława nr XVII/129/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiejskiej Oława na lata 2008-2012"

1398

296 -

Rady Gminy Pęcław nr XIII/55/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu .

1402

297 -

Rady Gminy Pęcław nr XIII/58/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów .

1404

298 -

Rady Gminy w Przewornie nr XIV/74/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wzoru formularza informacji o gruntach i wzoru formularza deklaracji na podatek rolny .

1405

299 -

Rady Gminy w Przewornie nr XIV/75/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości .

1414

300 -

Rady Gminy w Przewornie nr XV/85/07/ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy nr XIV/72/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 rok

1423

301 -

Rady Gminy Sulików nr XII/87/07 z dnia 29 października 2007. r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

1423

302 -

Rady Gminy Sulików nr XIV/105/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików

1425

303 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XI/69/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwale w sprawie ustalenia górnych stawek opłat i zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

1426

304 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XI/75/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

1427

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIA

305 -

zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Krotoszyce w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Krotoszyce

1429

306 -

zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Miłkowice w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowice .

1437

307 -

zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem i Gminą, Prochowice w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Prochowice .

1445

 

Pełna treść (PDF)
str. 1355 - 1417
str. 1418 - 1452

Cena w formie papierowej 33,79 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 21,53 zł

liczba wejść: 2600

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP