Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 19 - Wrocław, 30.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

308 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XIV/115/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

1455

309 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIV/129/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych

1457

310 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XVII/146/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

1458

311 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/96/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor

1459

312 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/98/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze

1462

313 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/104/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/243/05 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jawor na lata 2005-2009

1464

314 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XI/49/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Międzybórz

1465

315 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/96/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Pieszyce dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz jej rozliczania

1467

316 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XVI/129/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku

1471

317 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XVII/171/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

1474

318 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XVII/172/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/130/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia parkingów płatnych, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

1475

319 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXIV/108/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2007-2011

1476

320 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/86/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz

1536

321 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XVII/88/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

1538

UCHWAŁY RAD GMIN

322 -

Rady Gminy Chojnów nr XV/96/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

1539

323 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XI/61/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór na 2008 rok

1542

324 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XI/55/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

1545

325 -

Rady Gminy Lubań nr XIII/125/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubań na lata 2008-2012

1546

326 -

Rady Gminy Rudna nr XV/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudna dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego w 2008 r.

1553

327 -

Rady Gminy Rudna nr XV/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

1558

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

328 -

Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 113/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Głogowskiego

1559

ZARZĄDZENIA

329 -

Starosty Górowskiego nr 3/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2008 roku

1566

330 -

Starosty Świdnickiego nr 5/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej w 2008 roku

1566

POROZUMIENIE

331 -

nr KM 5550-28/07 zawarte w dniu 31 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą Bielawa a Gminą Dzierżoniów w sprawie współdziałania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i przeznaczenia na ten cel środków finansowych

1567

ANEKS

332 -

nr 3 z dnia 15 października 2007 r. do porozumienia między Gminą Wrocław a Gminą Czernica zawartego w dniu 18 października 2004 r. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

1570

OBWIESZCZENIA

333 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Strzegomiu

1573

334 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Wałbrzyskiego

1574

335 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

1575

 

Pełna treść (PDF)
str. 1453-1558
str. 1559-1578

Cena w formie papierowej 47,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 26,63 zł

liczba wejść: 2740

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP