Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 30 - Wrocław, 7.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

413 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XIV/206/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki, w roku 2008

2429

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

414 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XVII/109/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2008-2012"

2440

415 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XIII/89/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lądek Zdrój, dla terenu położonego w jednostce planistycznej "Miasto", objętego działką nr 3, na AM 14, obręb Stary Zdrój, przy ulicy Mickiewicza

2449

416 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XIX/183/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych

2455

417 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 89/XIV/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/99 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych i odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność Gminy Piława Górna

2457

418 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XI/115/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Trzebnicy" oraz "Zasłużony dla Gminy Trzebnica", a także przyjęcia regulaminu nadawania tytułów

2457

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

419 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXII/146/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice

2470

420 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXII/147/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach

2473

UCHWAŁY RAD GMIN

421 -

Rady Gminy Głogów nr VIII/70/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

2482

422 -

Rady Gminy Świdnica nr XXII/193/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu ich rozliczania i kontroli

2488

423 -

Rady Gminy Świdnica nr XXII/194/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki na terenie gminy Świdnica

2495

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

424 -

Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego nr 84/211/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego

2496

SPRAWOZDANIA

425 -

Starosty Oleśnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2007 rok

2498

426 -

Starosty Złotoryjskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2007 rok

2500

INFORMACJE

427 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy

2502

428 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla RWE Stoen Contracting - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

2502

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,58 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,88 zł

liczba wejść: 2568

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP