Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 31 - Wrocław, 8.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

429 -

Rady Powiatu Legnickiego nr XIII/66/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legnicki oraz warunków i sposobu ich przyznawania

2506

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

430 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 86/XIV/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej

2509

431 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 87/XIV/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej

2511

432 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XVIII/122/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Stronie Śląskie

2513

433 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XVII/138/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie opłat od posiadania psów na 2008 rok

2513

434 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XVII/139/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

2514

435 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XVII/140/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/405/05 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Strzelin

2515

436 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIV/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2008

2516

437 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XV/82/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów

2522

438 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XV/83/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w obrębie Pożarzysko, gmina Żarów

2525

439 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XV/84/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów

2530

440 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XV/85/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów

2537

UCHWAŁY RAD GMIN

441 -

Rady Gminy Cieszków nr X/52/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cieszków

2541

442 -

Rady Gminy Krotoszyce nr XI/59/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2554

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA

443 -

Przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości

2555

444 -

Przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław

2560

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,87 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,05 zł

liczba wejść: 2220

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP