Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 37 - Wrocław, 14.02.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

487 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XVII/100/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego u zbiegu ulic: 22 Lipca i Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach

2848

488 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XVII/101/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej i rekreacyjnej położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce

2853

489 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XVII/102/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach

2858

490 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XVII/103/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach

2863

491 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XIX/170/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Miejskiej Bolesławiec

2866

492 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XIX/171/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr LII/497/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec

2878

493 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XIX/172/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. o zmianie uchwały nr XVII/160/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2878

494 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XVIII/88/07 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta i gminy Radków

2879

495 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XVIII/100/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

2880

496 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXIII/130/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 w Świebodzicach

2883

497 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXIII/131/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ul. Złotej w Świebodzicach

2887

498 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXIII/132/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonego przy ulicy Mieszka Starego w Świebodzicach

2891

499 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXIV/135/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzice na lata 2008-2012

2894

UCHWAŁY RAD GMIN

500 -

Rady Gminy Miłkowice nr XIX/92/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

2907

501 -

Rady Gminy Oława nr XVI/125/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na rok 2008

2908

502 -

Rady Gminy Sulików nr XIV/105/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików

2913

503 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XV/107/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie określenia na rok 2008 górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2915

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,41 zł

liczba wejść: 2275

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP