Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 39 - Wrocław, 15.02.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

505 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XVIII/108/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie stawek opłat targowych oraz zasad ich poboru

2921

506 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XIX/134/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Lasko-wicach

2921

507 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XIX/137/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zwiększenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2922

508 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XVIII/123/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

2923

509 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XVIII/150/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko

2927

510 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXII/104/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary

2932

511 -

Rady Miasta Lubań nr XVII/91/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań

2933

512 -

Rady Miasta Lubań nr XVII/92/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

2933

513 -

Rady Miasta Lubań nr XVII/95/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubań, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i w wolontariacie

2934

514 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XIV/90/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz odpłatności za przygotowywane obiady w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 roku w Pieńsku

2944

515 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XX/99/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Żarów

2945

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

516 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XV/75/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/23/2007 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2946

517 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 71/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmian załącznika do uchwały nr 147/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

2946

518 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 72/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52/XII/07 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

2947

UCHWAŁY RAD GMIN

519 -

Rady Gminy Marciszów nr XVII/84/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Marciszów"

2948

520 -

Rady Gminy Miękinia nr XVIII/168/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Brzezina

2956

521 -

Rady Gminy Miękinia nr XIX/182/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

2963

522 -

Rady Gminy Miękinia nr XIX/185/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Ośrodka kultury w Miękini

2965

523 -

Rady Gminy Oleśnica nr XVII/1/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica

2965

524 -

Rady Gminy Platerówka nr X/56/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

2968

525 -

Rady Gminy Platerówka nr X/57/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy Platerówka punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zakazie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach ze względu na ich charakter

2969

526 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XI/79/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Piotrkowiczki

2970

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,12 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,50 zł

liczba wejść: 2558

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP