Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 41- Wrocław, 18.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKIECH

532 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XVII/111/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach miasta Dzierżoniów

2981

533 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XVIII/122/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

2988

534 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XII/138/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Karpacz

2990

535 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XVI/100/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjnego, oraz dodatków za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

2994

536 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr XI/66/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2008

2998

537 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XVII/154/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/335/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

3002

538 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIII/78/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach miasta Pieszy

3002

539 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/86/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na rok 2008 w części należnej do kompetencji Gminy Miejskiej Pieszyce jako organu prowadzącego przedszkola i szkoły podstawowe

3008

540 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/90/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce, także warunków i sposobu ich przyznawania

3012

541 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XV/89/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/218/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczytna

3013

542 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XV/134/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008

3013

543 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XV/136/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

3015

544 -

Rady Miejskiej Środzie Śląskiej nr XV/138/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska

3015

545 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XX/126/2007 z dnia 28 listopada 2007 r zmieniająca uchwałę nr I/3/2005 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

3016

546 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XIX/181/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych

3017

UCHWAŁY RAD GMIN

547 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XIX/84/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków

3018

548 -

Rady Gminy Kłodzko nr 125/V/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłodzko w roku 2008

3019

549 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XV/83/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Łagiewniki na wysypisko komunalne w miejscowości Przystronie w 2008 roku

3024

550 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XV/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich

3025

551 -

Rady Gminy Malczyce nr XVIII/83/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat z tytułu usuwania komunalnych odpadów stałych i płynnych na terenie gminy Malczyce

3025

552 -

Rady Gminy Miękinia nr XIX/188/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Miękinia

3026

553 -

Rady Gminy Stoszowice nr VIII/65/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Stoszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

3027

554 -

Rady Gminy Świdnica nr XX/180/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia opłat jak również trybu ich pobierania

3029

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

555 -

Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego nr 98/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy i harmonogramów dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego

3030

OGŁOSZENIE

556 -

Starosty Legnickiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali dla miasta Chojnów i miasta Prochowice

3034

INFORMACJA

557 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zmiany koncesji dla MPEC TERMAL S.A. z siedzibą w Lubinie

3035

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,43 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,23 zł

liczba wejść: 2684

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP