Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 42 - Wrocław, 19.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

558 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XVII/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2008-2013

3039

559 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XVII/107/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

3049

560 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XVIII/87/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek Gminy Oborniki Śląskie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

3049

561 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XVIII/90/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2008

3054

562 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXV/139/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób przyznawania

3054

563 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXV/144/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

3055

564 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXV/145/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

3055

565 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXV/146/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty na terenie miasta Świebodzice

3056

566 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania obowiązujący w roku 2008

3056

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

567 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXIV/154/08 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

3062

UCHWAŁY RAD GMIN

568 -

Rady Gminy Cieszków nr XII/65/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

3063

569 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIV/69/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole

3064

570 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIV/70/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych na terenie gminy Legnickie Pole

3065

571 -

Rady Gminy Lubin nr XV/87/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego, a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzących przez Gminę Lubin, na 2008 rok

3066

572 -

Rady Gminy Osiecznica nr XVII/74/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych

3071

573 -

Rady Gminy Osiecznica nr XVII/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

3072

574 -

Rady Gminy Osiecznica nr XVII/76/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica w roku 2008

3078

575 -

Rady Gminy Osiecznica nr XVII/77/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

3085

576 -

Rady Gminy w Przewornie nr XV/84/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworno

3086

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

577 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0151 - 539/V/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w 2008 roku

3088

578 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0151 - 540/V/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2008 roku

3088

SPRAWOZDANIA

579 -

Prezydenta Jeleniej Góry i Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego w 2007 roku

3089

580 -

Starosty Lubańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok

3091

581 -

Starosty Wołowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2007

3092

582 -

Starosty Ząbkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Ząbkowickim za 2007 r.

3095

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,96 zł

liczba wejść: 2692

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP