Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 49 - Wrocław, 25.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

653 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXI/103/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w 2008 roku .

3547

654 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XVII/147/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowania przez Burmistrza Miasta Kłodzka bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zasad rozkładania opłaty na raty

3547

655 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XII/79/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, to jest wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród .

3548

UCHWAŁY RAD GMIN

656 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 106/XIV/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

3552

657 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 107/XIV/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Ruda na lata 2008-2012 .

3553

658 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 111/XIV/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda .

3558

659 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 112/XIV/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda

3567

660 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 113/XIV/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda

3576

661 -

Rady Gminy w Walimiu nr XVII/104/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

3579

662 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/X/65/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw .

3592

663 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/X/66/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawani i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

3596

664 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/X/67/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wisznia Mała

3597

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

665 -

Wójta Gminy Gromadka nr 85/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

3598

666 -

Starosty Oleśnickiego nr 7/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach opieki społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2008 .

3600

667 -

Starosty Oleśnickiego nr 8/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowaw-czych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2008

3601

668 -

Starosty Oławskiego nr 8/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2008 roku w powiatowym domu pomocy społecznej, to jest Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lwowskiej 6 w Oławie

3601

669 -

Starosty Oławskiego nr 9/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2008 roku w placówce opiekuńczo- -wychowawczej, to jest Domu Dziecka w Oławie, pl. Zamkowy 17 .

3602

670 -

Starosty Świdnickiego nr 13/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka "Chata SKSK" w Świdnicy w 2008 roku

3602

671 -

Starosty Wołowskiego nr 10/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowaw-czych na terenie powiatu wołowskiego

3603

SPRAWOZDANIA

672 -

Starosty Strzelińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku .

3603

673 -

Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok

3606

INFORMACJE

674 -

Starosty Trzebnickiego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Trzebnicy

3606

675 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Regionalnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu "ENTERM" Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku

3607

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,32 z

liczba wejść: 2149

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP