Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 52 - Wrocław, 27.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

696 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XIX/169/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec

3680

697 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIV/127/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernik w Głogowie

3686

698 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 146/XXII/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2004-2008

3694

699 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XX/188/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica

3695

700 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr XI/111/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw

3699

701 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju nr XV/44/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia części drogi gminnej z użytkowania

3703

UCHWAŁY RAD GMIN

702 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XVI/94/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz podwyższenia stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jerzmanowa

3705

703 -

Rady Gminy Krośnice nr X/70/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Krośnice

3710

704 -

Rady Gminy Lubin nr XV/86/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. zmienionej uchwałami nr XXXIII/136/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005 r. i nr XXXVII/161/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 7 marca 2006 r.

3710

705 -

Rady Gminy Platerówka nr XI/59/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Platerówce

3711

706 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XII/80/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

3712

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZADU POWIATU

707 -

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 71/2008 z dnia 5 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego

3714

ZARZADZENIE

708 -

Burmistrza Bolkowa nr 14/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 114/2007 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bolków

3723

OBWIESZCZENIA

709 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2008 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

3723

710 -

Starosty Kamiennogórskiego z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Krzeszów i Pisarzowice w gminie Kamienna Góra

3724

SPRAWOZDANIA

711 -

Starosty Lubińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

3725

712 -

Starosty Oławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Oławskiego z działalności w 2007 roku

3729

713 -

Starosty Średzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

3732

INFORMACJA

714 -

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego

3733

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,43 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,23 zł

liczba wejść: 2560

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP