Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 58 - Wrocław, 3.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

741 -

Rady Miejskiej w Górze nr XIX/107/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Góra

4109

742 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIV/86/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Lubina .

4109

743 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XII/70/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Niemcza

4112

744 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXII/153/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

4118

745 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XV/133/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Środa Śląska .

4118

746 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XX/127/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

4127

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

747 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XVIII/108/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Prochowicach

4128

UCHWAŁY RAD GMIN

748 -

Rady Gminy Borów nr XVII/103/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/55/2003 Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów

4129

749 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XVI/160/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania nieruchomości gminnych

4129

750 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XVI/161/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/209/04 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

4130

751 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XV/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie

4131

752 -

Rady Gminy Marcinowice nr XV/73/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych .

4136

753 -

Rady Gminy Marciszów nr XVIII/93/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów w roku 2008 .

4137

754 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXI/110/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Rzeszotary .

4141

755 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XVI/73/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłat za świadczenia przedszkola .

4143

756 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XVI/74/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siekierczyn .

4146

757 -

Rady Gminy Sulików nr XV/117/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym

4147

758 -

Rady Gminy Sulików nr XV/118/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek .

4147

759 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XII/82/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok 2008

4148

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

760 -

Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 118/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

4151

ZARZĄDZENIA

761 -

Starosty Jeleniogórskiego nr 1/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat jeleniogórski lub na jego zlecenie w 2008 roku

4154

762 -

Starosty Jeleniogórskiego nr 2/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- -wychowawczej w 2008 roku .

4154

763 -

Starosty Polkowickiego nr 10/08 z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach w 2008 roku .

4155

764 -

Starosty Polkowickiego nr 11/08 z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Rodzinnej w Chocianowie w 2008 roku

4155

POROZUMIENIE

765 -

zawarte w dniu 9 stycznia 2008 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Legnica w sprawie powierzenia Legnickiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu legnickiego

4156

SPRAWOZDANIE

766 -

Starosty Kłodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok

4157

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,87 zł

liczba wejść: 2590

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP