Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 62 - Wrocław, 5.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

776 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XIII/6/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w powiecie wałbrzyskim

4373

777 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XIII/17/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/73/07 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania

4374

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

778 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XX/148/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

4375

779 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XX/153/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca

4376

780 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XIII/92/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów

4386

781 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XVIII/128/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice

4386

782 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIV/88/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminów określających niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

4393

783 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr 90/XXV/08 z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

4397

784 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 118/XIV/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie

4398

785 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXI/142/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

4431

786 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XVII/155/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach

4431

787 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIV/144/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej w obrębie miasta Trzebnicy

4433

788 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVII/123/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

4437

789 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XIX/180/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych prowadzącej przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

4438

790 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 109/XV/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 86/XV/03 z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym

4441

791 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XVII/118/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów, na rok 2008

4442

792 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XIII/96/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

4443

793 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XV/93/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigrodu

4459

UCHWAŁY RAD GMIN

794 -

Rady Gminy Krośnice nr XI/79/08 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie gminy Krośnice

4468

795 -

Rady Gminy Marciszów nr XVIII/94/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, oraz nagrody wybitnym uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów

4482

796 -

Rady Gminy Stoszowice nr I/2/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. o zmianie uchwały nr VIII/63/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2008

4485

797 -

Rady Gminy Stoszowice nr I/9/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

4485

798 -

Rady Gminy Stoszowice nr I/12/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

4486

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

799

Starosty Legnickiego nr 5/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego w 2008 roku

4486

800 -

Starosty Legnickiego nr 8/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego w 2008 roku

4487

POROZUMIENIA

801 -

zawarte w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 roku

4487

802 -

zawarte w dniu 31 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Oławskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 roku

4489

803 -

zawarte w dniu 7 lutego 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wołowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 roku

4491

804 -

zawarte w dniu 31 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewoda Dolnośląskim a Powiatem Wrocławskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 roku

4493

805 -

zawarte w dniu 12 lutego 2008 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jelenia Góra w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego

4495

SPRAWOZDANIE

806 -

Starosty Jaworskiego z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu jaworskiego, za rok 2007

4497

OGŁOSZENIE

807 -

Starosty Ząbkowickiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i lokali obrębu Bardo, miasta Bardo w powiecie ząbkowickim

4499

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 49,12 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 27,37 zł

liczba wejść: 2749

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP