Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 63 - Wrocław, 6.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIA

808 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 5 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Książańskiego Parku Krajobrazowego

4503

809 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 6 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego

4507

810 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 7 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich

4511

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

811 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVI/147/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie

4515

UCHWAŁY RAD GMIN

812 -

Rady Gminy Cieszków nr XIII/74/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów uchwały Rady Gminy Cieszków nr X/52/07 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszków

4516

813 -

Rady Gminy Cieszków nr XIII/75/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia i zmiany niektórych zapisów uchwały nr XXXVII/178/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Cieszków oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

4516

814 -

Rady Gminy Czernica nr XIII/75/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/330/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernica

4517

815 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XV/148/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach Gminy Dzierżoniów

4518

816 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XV/151/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

4528

817 -

Rady Gminy w Kostomłotach nr XVIII/79/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Kostomłoty oraz pobierania z tego tytułu opłat

4537

818 -

Rady Gminy Walim nr XVI/96/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn. "Centrum Kultury i Turystyki"

4540

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

819 -

Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego nr 100/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/2008 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy i harmonogramów dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego

4543

ZARZĄDZENIE

820 -

Starosty Bolesławieckiego nr 61.III/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bolesławieckiego

4545

POROZUMIENIA

821 -

zawarte w dniu 25 czerwca 2007 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 1370 D w Psarach przy ulicy Parkowej w gminie Wisznia Mała

4545

822 -

zawarte w dniu 20 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1368 D w Krynicznie przy ulicy Spacerowej w gminie Wisznia Mała

4547

823 -

zawarte w dniu 20 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1366 D w Ozorowicach przy ulicy Pęgowskiej w gminie Wisznia Mała

4548

824 -

zawarte w dniu 20 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1368 D w miejscowości Malin w gminie Wisznia Mała

4550

825 -

zawarte w dniu 20 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1367 D w Strzeszowie przy ulicy Lipowej w gminie Wisznia Mała

4551

826 -

zawarte w dniu 20 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1367 D w miejscowości Szewce od ulicy Sportowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1369 D - ul. Nowa

4553

827 -

zawarte w dniu 20 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1371 D w miejscowości Krzyżanowice w gminie Wisznia Mała

4554

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,50 zł

liczba wejść: 2681

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP