Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 64 - Wrocław, 7.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

828 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XV/122/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

4559

829 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr I/113/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Lubawka

4562

830 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XII/143/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/95/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zasad przyjęcia przez Miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty

4562

831 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XIII/164/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/143/07 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyjęcia przez Miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty

4564

832 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XIX/160/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kłodzku

4565

833 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIII/138/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia inkaso .

4567

834 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIII/143/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polkowice

4568

835 -

Rady Miejskiej Trzebnicy nr XIV/140/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebnica

4568

836 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XVII/119/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów na rok 2008 .

4572

837 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/101/08 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXXIV/236/05 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4576

UCHWAŁY RAD GMIN

838 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XI/72/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/92/04 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Stare Bogaczowice

4576

839 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XII/85/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Szewce

4577

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

840 -

Zarządu Powiatu w Polkowicach nr 62/41/08 z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 53/200/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzania dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego

4579

ZARZĄDZENIA

841 -

Starosty Milickiego nr 2/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Sułowie w 2008 roku

4580

842 -

Starosty Powiatu Średzkiego nr 11/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Średzkiego oraz mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Malczycach

4580

OBWIESZCZENIE

843 -

Przewodniczącego Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 328/12 obręb Gniewomirowice i nr 1/9 obręb Lipce gmina Miłkowice - MPZP OSIEDLE POŁUDNIOWE

4581

SPRAWOZDANIE

844 -

Starosty Dzierżoniowskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie dzierżoniowskim w 2007 r.

4595

WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

845 -

wyrok Sygn. akt II SA/Wr 310/07 z dnia 12 października 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gromadka nr VIII/23/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromadka

4597

846 -

wyrok Sygn. akt. II SA/Wr 424/07 z dnia 27 listopada 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mysłakowice nr 364/2006 z dnia 15 września 2006 r. w przedmiocie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice

4599

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,12 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,14 zł

liczba wejść: 2219

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP