Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 69 - Wrocław, 11.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

856 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XIV/93/08 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

4806

857 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XIX/110/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc dla uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminny

4807

858 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XVI/108/08 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolków

4811

859 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XVIII/122/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta - Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote w Dzierżoniowie

4813

860 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXII/101/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary na rok 2008

4816

861 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXIV/164/08 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu nieruchomości wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

4821

862 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXIV/169/08 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Nowogrodziec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

4821

863 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIII/141/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Polkowice

4823

864 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju nr XVIII/3/08 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

4826

865 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 140/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie miejskiej Zgorzelec

4827

UCHWAŁY RAD GMIN

866 -

Rady Gminy Cieszków nr XII/73/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie uznania terenów przyrodniczych za użytki ekologiczne

4831

867 -

Rady Gminy Gromadka nr XVIII/87/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka

4838

868 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XIII/86/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Wisznia Mała

4841

869 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XIII/87/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez uczniów za posiłki w stołówkach szkolnych

4846

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

870 -

Prezydenta Miasta Lubina nr P.0151-80/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki "Szarotka" w Lubinie w 2008 roku

4846

OBWIESZCZENIE

871 -

Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIV/200/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnica

4847

SPRAWOZDANIE

872 -

Starosty Trzebnickiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Trzebnicy za rok 2007

4853

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,86 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,77 zł

liczba wejść: 2873

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP