Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 76 - Wrocław, 17.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

906 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XVI/130/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Chocianów

5321

907 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/160/08 z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej dziennej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2008

5325

908 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/163/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulic w Sadowicach

5326

909 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/177/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Samotworze

5328

910 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XIV/74/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

5331

911 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 129/XVI/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

5336

912 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XIX/99/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/87/07 rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

5337

913 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju nr XVIII/7/08 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki sportowe

5338

914 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIII/123/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska

5340

915 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIII/126/07 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/123/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska

5347

916 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Środa Śląska

5347

917 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXV/137/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

5355

918 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXV/142/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

5360

919 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIV/143/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

5361

920 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XVIII/88/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów na rok 2008

5369

921 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 141/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki

5376

922 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/110/08 z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

5377

923 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XVII/101/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi

5378

UCHWAŁY RAD GMIN

924 -

Rady Gminy Chojnów nr XVII/106/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych

5382

925 -

Rady Gminy Chojnów nr XVIII/114/2008 z dnia 23 lutego 2008 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

5383

926 -

Rady Gminy Chojnów nr XVIII/115/2008 z dnia 23 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów na 2008 rok

5384

927 -

Rady Gminy Długołęka nr XIV/162/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka

5385

928 -

Rady Gminy Długołęka nr XIV/167/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/X/93 Rady Gminy Długołęka z dnia 6 listopada 1993 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Długołęce

5387

929 -

Rady Gminy Gromadka nr XIX/88/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Gromadka, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub są zabudowane garażami

5390

930 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XIX/109/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/80/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

5391

931 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XIX/110/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Sołectwa Zofiówka

5391

932 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XIX/111/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/71/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jerzmanowa

5393

933 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XIX/114/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/80/2004 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach Jaczów i Jerzmanowa

5393

934 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XVIII/224/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

5395

935 -

Rady Gminy Żórawina nr XIII/94/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/81/07 Rady Gminy Żórawina z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina

5397

INNE AKTY PRAWNE

PORUZUMIENIE

936 -

Nr 44/2008 zawarte w dniu 7 stycznia 2008 r. pomiędzy Powiatem Polkowickim a Gminą Polkowice w sprawie powierzenia Gminie Polkowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Polkowice

5398

INFORMACJE

937 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/786H/9356/ W/OWA/2008?ML, PCC/823G/9356/W/OWA/2008/ML i nr OCC/242G/9356/W/ OWA/2008/ML w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie

5401

938 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zmiany koncesji dla MPEC TERMAL S.A. z siedzibą w Lubinie

5402

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,94 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,97 zł

liczba wejść: 2736

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP