Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 79 - Wrocław, 19.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE

945 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 79 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 1

5584

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

946 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego nr XVI/82/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym

5586

947 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XV/79/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki oraz warunków i sposobu ich przyznawania

5588

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

948 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XVIII/108/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej

5590

949 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XIX/110/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach-Zdroju

5593

950 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XIX/111/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju

5593

951 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XV/136/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy rondu przy Placu 1000-lecia w Głogowa

5596

952 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XV/141/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych w Głogowie oraz granic ich obwodów

5598

953 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XV/142/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian w uchwale nr IX/79/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 września 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

5599

954 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XV/148/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat w stołówkach przy szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

5600

955 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XVII/103/08 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim

5600

956 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XVII/107/08 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski i nadania jej statutu

5603

957 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XX/148/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5608

958 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XX/155/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębinie

5616

959 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXI/107/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirsk w roku 2008

5618

960 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXI/110/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach

5624

961 -

Rady Miasta Piechowice nr 119/XVIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piastowskiej w Piechowicach

5624

962 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/504/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław

5642

963 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/509/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/163/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Wrocławia

5643

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

964 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XVIII/111/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu

5644

UCHWAŁY RAD GMIN

965 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XIV/97/08 z dnia 5 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/94/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, należących do kompetencji Rady Gminy

5645

966 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XIV/99/08 z dnia 5 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/209/06 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

5645

967 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XVII/70/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Lipami" przy Zespole Szkół w Jemielnie z siedzibą w Jemielnie nr 41 oraz nadania aktu założycielskiego i statutu

5646

968 -

Rady Gminy Kotla nr XV/86/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/60/07 Rady Gminy Kotla z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

5649

969 -

Rady Gminy Krośnice nr X/71/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia w budżecie Gminy środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

5649

970 -

Rady Gminy Pielgrzymka nr XVI/84/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkól prowadzonych na terenie Gminy Pielgrzymka przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

5652

971 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XI/55/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych

5657

972 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XI/57/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

5657

973 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XVI/68/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

5660

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

974 -

Starosty Wałbrzyskiego nr 37/2008 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowaczych powiatu wałbrzyskiego w 2008 roku

5666

975 -

Starosty Wałbrzyskiego nr 38/2008 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2008 roku

5666

976 -

Prezydenta Wrocławia nr 2808/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2008 roku

5667

977 -

Prezydenta Wrocławia nr 2809/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Wrocławia w 2008 roku

5668

978 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2/2008 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie w 2008 roku

5669

OGŁOSZENIE

979 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego z 10 marca 2008 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu wrocławskiego

5669

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,38 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,07 zł

liczba wejść: 4755

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 19.03.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP