Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 82 - Wrocław, 21.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

987 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XXIII/133/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na 2008 rok

5871

988 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XXIII/134/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach znajdujących się w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lubińskiego

5875

989 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XXIII/135/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla nauczycieli w roku 2008

5876

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

990 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XVIII/90/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad i ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach prowadzonych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chojnów

5877

991 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXI/138/08 z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście

5878

992 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXI/140/08 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008-2012

5880

993 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XV/80/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym

5885

994 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr I/8/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w uchwale nr X/54/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

5886

995 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/93/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach

5887

UCHWAŁY RAD GMIN

996 -

Rady Gminy Długołęka nr XIV/165/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Długołęka i określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków

5889

997 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XIV/73/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

5890

998 -

Rady Gminy Krotoszyce nr XII/72/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

5891

999 -

Rady Gminy Mietków nr XIII/77/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

5893

1000-

Rady Gminy Mietków nr XIII/83/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mietków

5894

1001 -

Rady Gminy Miękinia nr XX/197/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miękinia oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

5895

1002 -

Rady Gminy Miękinia nr XX/198/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Samorządowego Zespołu Oświaty w Miękini

5897

1003 -

Rady Gminy Miękinia nr XX/200/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gałów

5898

1004 -

Rady Gminy Miękinia nr XX/201/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutynia

5900

1005 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXII/119/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

5902

1006 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 121/XV/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach Gminy Nowa Ruda

5902

1007 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXII/97/08 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach Gminy Osiecznica

5903

1008 -

Rady Gminy w Przewornie nr XVI/95/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przewornie nr XXX/209/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie

5905

1109 -

Rady Gminy w Walimiu nr XVII/107/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość dodatku mieszkaniowego na rok 2008

5905

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

1010 -

Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 35/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 292/2007 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2008

5910

ZARZĄDZENIE

1011 -

Starosty Lwóweckiego nr OR/0135-07/08 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Mirsku i Nielestnie w 2008 roku

5917

POROZUMIENIA

1012 -

zawarte w dniu 20 lutego 2008 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem Chojnów w sprawie powierzenia Gminie zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

5917

1013 -

zawarte w dniu 20 lutego 2008 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem i Gmina Prochowice w sprawie powierzenia Gminie zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

5919

1014 -

zawarte w dniu 28 lutego 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jeleniogórskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 roku

5920

1015 -

zawarte w dniu 25 lutego 2008 r. pomiędzy Wojewoda Dolnośląskim a Powiatem Oleśnickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 roku

5922

OBWIESZCZENIE

1016 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2008 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

5923

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,87 zł

liczba wejść: 2611

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP