Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 86 - Wrocław, 25.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RADY MIEJSKICH

1024 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 160/XXIV/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 239/XX/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego .

6120

1025 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XX/163/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. nr XVI/143/2007 w sprawie Statutu Gminy Miasta Kłodzka

6121

1026 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXIII/112/08 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta Kowary

6122

1027 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXI/193/08 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zwolnienia osób z opłaty za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego

6124

1028 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XIX/116/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

6124

1029 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XIX/117/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Leśna oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych .

6125

1030 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XIX/118/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XI/46/03 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Leśna

6129

1031 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XVII/106/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

6129

1032 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/87/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/99 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieszycach

6131

1033 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/88/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/99 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Pieszycach

6131

1034 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/89/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/32/99 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Pieszycach .

6132

1035 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIII/144/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego .

6133

1036 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXVIII/124/2008 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie

6143

1037 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIV/145/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy i nadania jej Statutu

6144

UCHWAŁY RAD GMIN

1038 -

Rady Gminy Cieszków nr XIII/77/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z posiłków wydawanych w tych stołówkach

6155

1039 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 97/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz zasady przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

6155

1040 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 98/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu jej przyznawania

6156

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1041 -

Starosty Milickiego nr 3/08 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2008 r.

6157

POSTANOWIENIE

1042 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze nr 8/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie przed upływem kadencji Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

6158

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,31 zł

liczba wejść: 2661

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP