Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 90 - Wrocław, 28.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1067 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XIV/79/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2008

6361

1068 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XIV/75/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

6364

1069 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XIV/77/08 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

6365

1070 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XIV/78/08 z dnia 15 lutego 2008 r. uchylająca uchwałę nr XXXVI/192/06 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

6366

1071 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXI/86/08 z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milicz

6367

1072 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXI/97/08 z dnia 12 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Milicz w roku 2008

6368

1073 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XVI/147/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

6368

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1074 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XIX/114/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

6369

UCHWAŁY RAD GMIN

1075 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XVIII/172/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

6372

1076 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XV/81/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w obrębie Nowa Wieś Legnicka do kategorii drogi gminnej

6373

1077 -

Rady Gminy Miękina nr XVIII/173/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

6375

1078 -

Rady Gminy Miękinia nr XX/189/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miękini

6375

1079 -

Rady Gminy Miękinia nr XX/190/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

6376

1080 -

Rady Gminy Podgórzyn nr 0150-XVIII/132/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podgórzyn

6377

1081 -

Rady Gminy Podgórzyn nr 0150-XVIII/135/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia na rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcję kierownicze i pedagogów szkolnych

6378

1082 -

Rady Gminy Podgórzyn nr 0150-XVIII/139/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości

6386

1083 -

Rady Gminy Podgórzyn nr 0150-XVIII/147/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

6387

1084 -

Rady Gminy Podgórzyn nr 0150-XVIII/150/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

6387

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1085 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0151-569/V/08 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

6388

DECYZJA

1086 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2008 r. nr OWR-4210-1/ /2008/13864/I-A/CP w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Ciepłownictwo Słupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie

6390

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,21 zł

liczba wejść: 2833

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP