Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 93 - Wrocław, 02.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1090 -

Rady Powiatu Legnickiego nr XIV/74/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród na rok 2008

6400

1091 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/99/08 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych

6404

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1092 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XIII/153/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karpacz

6410

1093 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/515/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Parku Technologicznego w rejonie ul. Mokronoskiej we Wrocławiu

6416

1094 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/516/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Las Mokrzański we Wrocławiu

6423

1095 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/517/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na wschód od ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, od granicy miasta do ul. Terenowej, w obrębie Wojszyce we Wrocławiu

6432

UCHWAŁY RAD GMIN

1096 -

Rady Gminy Długołęka nr XIV/163/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka, dodatków: funkcyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2008 rok

6450

1097 -

Rady Gminy Krośnice nr XI/80/08 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krośnice na lata 2008-2012

6454

1098 -

Rady Gminy Krośnice nr XII/89/08 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Krośnice

6460

1099 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XI/73/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych stanowiących gminny zasób nieruchomości

6461

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

1100 -

Starosty Powiatu Milickiego nr 4/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w 2008 roku

6462

1101 -

Starosty Powiatu Trzebnickiego nr 15 z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu trzebnickiego w 2008 roku

6463

1102 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 3/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w roku 2008 w następujących placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, Domu Dziecka i. św. Dominika Savio w Kiełczowie oraz Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach

6463

1103 -

Starosty Powiatu Zgorzeleckiego nr 17/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

6464

DECYZJA

1104 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 marca 2008 r. nr OWR-4210-2/2008/200/VII-B/MK w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

6465

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,41 zł

liczba wejść: 2281

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP