Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 96 - Wrocław, 04.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1111 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XIV/87/2008 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

6629

1112 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XVIII/113/08 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

6629

1113 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XX/113/08 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

6630

1114 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XX/114/08 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

6644

1115 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XX/115/08 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

6654

1116 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XX/116/08 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

6662

1117 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/98/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawienia lub wynajmowania nieruchomości

6664

1118 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/99/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/86/07 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz

6664

UCHWAŁY RAD GMIN

1119 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XIII/76/2008 z dnia 13 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XI/62/2007 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

6665

1120 -

Rady Gminy Czarny Bór nr XIII/77/2008 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarny Bór na lata 2008-2012 oraz zasad zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy

6666

1121 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XX/119/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/94/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz podwyższenia stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jerzmanowa

6680

1122 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XX/120/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej na terenie Gminy Jerzmanowa i wysokości opłat za posiłki

6681

1123 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XVIII/222/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

6681

1124 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/145/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok budżetowy 2008

6683

1125 -

Rady Gminy Męcinka nr XV/98/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6687

1126 -

Rady Gminy Męcinka nr XV/102/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

6691

1127 -

Rady Gminy Męcinka nr XV/103/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela zatrudnionego na określonym stanowisku w szkole prowadzonej przez Gminę Męcinka

6693

1128 -

Rady Gminy Miękinia nr XIX/183/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wróblowice, w granicach określonych na rysunku planu - załączniku nr 1 do uchwały

6694

1129 -

Rady Gminy Miękinia nr XIX/184/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wilkszyn

6701

1130 -

Rady Gminy Ruja nr XIII/65/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych

6711

1131 -

Rady Gminy Ruja nr XIII/66/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

6712

1132 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XX/116/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica

6713

1133 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 101/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości

6714

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

1134 -

Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 18/2008 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Głogowskiego

6715

ZARZĄDZENIA

1135 -

Prezydenta Miasta Legnicy nr 134/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Legnicy w 2008 roku

6722

1136 -

Prezydenta Miasta Legnicy nr 135/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej dla Dorosłych i dla Dzieci w Legnicy w 2008 roku

6722

1137 -

Starosty Lubińskiego nr 17/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2008 r.

6723

 

Pełna treść (PDF)
str. 6627-6638
str. 6639-6646
str. 6647-6652
str. 6653-6660
str. 6661-6725

Cena w formie papierowej 33,79 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 21,53 zł

liczba wejść: 2569

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP