Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 100 - Wrocław, 08.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

1145 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 8 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2008 r. w województwie dolnośląskim

6909

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

1146 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXI/291/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich

6909

1147 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXIV/306/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

6910

1148 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXIV/307/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr M. Marzyńskiego w Sieniawce z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

6911

1149 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXIV/317/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/915/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kultury SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

6912

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1150 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XIV/70/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości Powiatu Bolesławieckiego

6913

1151 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XIII/5/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, na 2008 rok

6920

1152 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XX/140/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim

6924

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1153 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XVII/112/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

6929

1154 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XIII/76/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

6929

1155 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XV/105/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat komunalnych za usługi związane z unieszkodliwianiem i odbiorem odpadów komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych

6933

1156 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XVII/121/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej, Mikołajczyka, Wojska Polskiego i Nowowiejskiej w Oleśnicy

6936

1157 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XVII/122/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej, Łąkowej, Spokojnej i Ogrodowej w Oleśnicy

6946

1158 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr III/8/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

6956

UCHWAŁY RAD GMIN

1159 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XII/70/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki

6957

1160 -

Rady Gminy Kunice nr XIV/80/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kunice w roku 2008

6958

1161 -

Rady Gminy Kunice nr XIV/83/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunice

6961

1162 -

Rady Gminy w Starych Bogaczowicach nr XI/74/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Stare Bogaczowice

6966

1163 -

Rady Gminy Stoszowice nr II/26/2008 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Budzowie

6967

1164 -

Rady Gminy Sulików nr XVI/122/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Sulików

6969

1165 -

Rady Gminy Udanin nr XVII/57/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Udanin

6979

1166 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XIII/88/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka

6982

1167 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 99/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w gminie Zgorzelec

6983

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZADU POWIATU

1168 -

Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 185/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 191/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

6986

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,14 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,61 zł

liczba wejść: 2441

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP