Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 101 - Wrocław, 09.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

1169 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 9 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Dobrzejów, Miłkowice, Stoszowice

6991

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1170 -

Rady Powiatu w Górze nr XVIII/80/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

6998

1171 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr XV/89/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2002 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym

7000

1172 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr XVIII/112/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

7000

1173 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr XVIII/114/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2002 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym

7005

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1174 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XIX/135/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra .

7005

1175 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XVI/111/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej .

7007

1176 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XVI/112/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

7008

1177 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XVI/113/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

7008

1178 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XVI/115/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXVI/308/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju

7010

1179 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XIX/186/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej

7011

1180 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XIX/187/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

7011

1181 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XX/97/2008 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zawidowie .

7012

1182 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XX/98/2008 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu należącego do zasobu nieruchomości Gminy Zawidów

7014

1183 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XVIII/103/2008 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VII/42/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zwolnienia w ramach programu de minimis z podatku od nieruchomości - nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Złotoryja

7014

UCHWAŁY RAD GMIN

1184 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XII/61/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Jeżów Sudecki oraz nadania jej statutu

7015

1185 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XX/90/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .

7017

1186 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 106/XVII/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek i wysokości opłat za posiłki

7018

1187 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XVI/118/08 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna .

7019

1188 -

Rady Gminy Złotoryja nr XIV/103/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkól prowadzonych przez Gminę Złotoryja

7024

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

1189 -

Starosty Powiatu Oleśnickiego nr 11/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach opieki społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2008 .

7025

1190 -

Starosty Powiatu Oleśnickiego nr 12/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2008 .

7025

1191 -

Prezydenta Miasta Wrocławia nr 2891/08 z dnia 10 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 1942/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października 2007 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Wrocławia

7026

1192 -

Starosty Powiatu Zgorzeleckiego nr 17/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

7026

1193 -

Starosty Powiatu Złotoryjskiego nr 1/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2008 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat złotoryjski

7027

DECYZJA

1194 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-8 (2)/2008/13317/I/RW z dnia 28 marca w sprawie zmiany okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego INTERPEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC Wizów Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

7028

OBWIESZCZENIA

1195 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

7029

1196 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Miliczu

7030

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,31 zł

liczba wejść: 2827

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP