Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 104 - Wrocław, 11.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1203 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr XXI/120/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

7271

1204 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr XXI/121/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

7274

1205 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XX/116/08 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze

7277

1206 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XX/120/08 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe

7277

1207 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXI/104/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2008 oraz ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu na obszarze miasta i gminy Lubomierz

7278

1208 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XVI/98/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/184/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Pieńsk, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów

7280

1209 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr 125/08 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki

7281

1210 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XX/108/08 z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/88/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta i gminy Radków

7282

1211 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXVIII/125/2008 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym określenie wysokości opłat za posiłki

7282

1212 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIV/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska dla jednostek urbanistycznych A, B, C, D, E, G oraz części jednostki F - w rejonie ul. Leśnej i Wiejskiej

7284

1213 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XVIII/150/08 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/147/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

7293

1214 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVII/192/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

7293

1215 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVII/193/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

7295

1216 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVII/204/08 z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierżawnego

7297

1217 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVII/211/08 z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Świdnica

7297

1218 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVII/213/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy miasto Świdnica

7298

1219 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XV/149/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/122/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

7309

1220 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XV/150/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/123/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji

7309

1221 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XV/155/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty administracyjnej pobieranej stosownie do art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) za zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Trzebnica w związku z dostosowaniem wpisów w ewidencji działalności gospodarczej do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (Dz. U. nr 251, poz. 1885)

7311

UCHWAŁY RAD GMIN

1222 -

Rady Gminy Chojnów nr XVIII/112/2008 z dnia 23 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad i ustalania wysokości odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce prowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach

7312

1223 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XIX/113/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy Jerzmanowa

7312

1224 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XX/87/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra dla terenów położonych we wsi Krzeszów i Lipienica

7313

1225 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIII/66/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 129/1 w obrębie wsi Bartoszów w gminie Legnickie Pole

7321

1226 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 105/XVII/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

7326

1227 -

Rady Gminy Niechlów nr XVI/65/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

7331

1228 -

Rady Gminy Niechlów nr XVI/66/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

7331

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1229 -

Starosty Powiatu Trzebnickiego nr 16 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w domu dziecka na terenie powiatu trzebnickiego w 2008 roku

7333

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,69 zł

liczba wejść: 2460

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP