Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 108 - Wrocław, 16.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIA

1252 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 10 z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz-Laskowice, Leśna, Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Piława Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów-Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów

7554

1253 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

7559

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

1254 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXV/352/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia

7575

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1255 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XX/142/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie rozszerzenia sfery usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

7579

1256 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XVII/86/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotoryjski

7579

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1257 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XVII/114/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków

7583

1258 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XVII/137/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr L/224/98 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów

7589

1259 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XIX/93/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chojnów

7590

1260 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XVI/117/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/91/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku Zdroju

7594

1261 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXVI/93/08 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

7595

1262 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXVI/100/08 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, udzielanych przedsiębiorcom tworzącym nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy miejskiej Lubin w ramach pomocy de minimis

7595

1263 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XVII/99/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7598

1264 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVII/214/08 z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica

7605

1265 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XIV/100/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Złoty Stok

7607

UCHWAŁY RAD GMIN

1266 -

Rady Gminy Czernica nr XIV/79/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernica

7611

1267 -

Rady Gminy Długołęka nr XVI/187/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/163/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka, dodatków: funkcyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2008 rok

7812

1268 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XII/68/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce

7613

1269 -

Rady Gminy Kotla nr XVI/91/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kotla oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

7616

1270 -

Rady Gminy Krośnice nr XII/86/08 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krośnice oraz wysokości opłat z tego tytułu

7617

1271 -

Rady Gminy Krośnice nr XII/90/08 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krośnice, w miejscowości Pierstnica, dla działki nr ewid. 85/1

7618

1272 -

Rady Gminy Krotoszyce nr XII/75/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki prowadzonej przez Zespół Szkół w Krotoszycach oraz wysokości opłat za posiłki

7624

1273 -

Rady Gminy Niechlów nr XVI/67/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Niechlowie i wysokości opłat za posiłki

7625

1274 -

Rady Gminy Pęcław nr XV/71/08 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław

7625

1275 -

Rady Gminy w Zawoni nr XIII/112/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/139/97 Rady Gminy Zawonia z dnia 13 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata

7631

1276 -

Rady Gminy Zawonia nr XIII/113/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/156/98 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych na terenie gminy Zawonia

7631

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

1277 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-3/2008/426/VI-A/JJ z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej - Oława Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie

7632

ANEKSY

1278 -

Nr 2 z dnia 28 lutego 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 września 2006 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Długołęka w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze gminy Długołęka i miasta Wrocławia a

7637

1279 -

Nr 4 z dnia 14 lutego 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Miękinia w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze gminy Miękinia i miasta Wrocławia

7638

1280 -

Nr 4 z dnia 14 lutego 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Wisznia Mała w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze gminy Wisznia Mała i miasta Wrocławia

7639

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,38 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,07 zł

liczba wejść: 2494

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP