Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 111 - Wrocław, 18.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1287 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXI/136/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzeliński korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

7855

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1288 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXI/165/2008 z 28 marca 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, doradców zawodowych

7856

1289 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXII/207/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy

7857

1290 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XIX/120/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2008

7864

1291 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XVIII/111/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/08 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa

7869

1292 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XVI/83/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Niemcza na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

7869

1293 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XIX/132/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów

7871

1294 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XIX/133/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów

7872

1295 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXI/142/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie

7873

1296 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXVIII/159/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

7888

1297 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XVII/102/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat i niektórych innych składników wynagrodzenia w 2008 roku

7889

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1298 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXII/172/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVI/134/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

7892

UCHWAŁY RAD GMIN

1299 -

Rady Gminy Borów nr XVIII/107/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskich dodatków socjalnych oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania

7893

1300 -

Rady Gminy Domaniów nr XV/75/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, a także nagród i świadczeń wynikających z zatrudnienia nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

7897

1301 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XIII/76/2008 z dnia 27 marca 2008 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

7903

1302 -

Rady Gminy Wińsko nr XXIII/123/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz nagród ze specjalnego funduszu, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2008 roku

7903

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE

1303 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

7911

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,59 zł

liczba wejść: 2648

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP